*

РОДНАТА ВАЛУТА ЗАДМИНА ЕВРОТО В ЖИЛИЩНИТЕ КРЕДИТИ

|
РОДНАТА ВАЛУТА ЗАДМИНА ЕВРОТО В ЖИЛИЩНИТЕ КРЕДИТИ

Все по-големи са сумите, които се отпускат за жилищни/ипотечни кредити.

Наскоро беше проведено допитване до 1100 потребители за техните възгледи по отношение на ипотечното кредитиране затвърди наблюдаващата се от известно време тенденция. Резултатите от него отразяват, че все повече хора се насочват към кредитите в лева, което категорично доказва, че родната валута задминава еврото в жилищните кредити.

Най-вероятно това се дължи на факта, че условията за ипотечно кредитиране се подобряват, което съответно увеличава и тяхното преимущество. По-голямата част от запитаните – 66 на сто отговарят, че са предпочели именно кредит в лева. Като основна причина за това те посочват факта, че приемат заплатите си в родната валута (33 на сто), както и по-изгодния курс на лева (27 на сто от запитаните).

Поради данните, които проучването показва, се стартира инициатива за ясно представяне на условията за ипотечно кредитиране. Кампанията на Централна кооперативна банка има за цел да изясни на кредитоискателите всички детайли от целия процес по избор и употреба на отпусканите кредити.

Проведената анкета показва, че все по-голям е броят на хората, които се обръщат към ипотечното кредитиране. Според нея 36 на 100 от хората, които не използват кредит, имат намерения да прибегнат до такъв, а 32 на 100 от всички допитани вече използват продукта.

По отношение на избора на кредитор - хората запазват своето мнение. Те разчитат основно на собствените си мнение и опит, като по-голямата част от тях – 32 на сто – вземат окончателно решение едва след консултация в офис или клон на съответната банка. След тях, с 23 на сто, се нареждат хората, които вземат кредит след приемане на оферта от тяхната предпочитана банка. Все по-голяма обаче е ролята на търсенето на информация онлайн, което заема третата позиция при избора на кредитор с резултат от 17 на сто.

Критериите, които определят избора на предложението, също се променят. За разлика от предишни години първото място вече заема Годишният процент на разходите (ГПР), наблюдаван непрекъснато от 24 на сто от анкетираните. Лихвеният процент обаче също е изключително важен за 20 на сто от хората и заема втората позиция при избора на оферта.

Сред хората продължава да битува схващането, че лихвеният процент е постоянен за целия период на кредита. Макар и да заема второ място, това смятат цели 35 на сто от допитаните. Първото място заема идеята, че лихвеният процент е плаващ за кредитния период, като нея посочват едва 37 на сто. Да получим кредит с ниска лихва е напълно възможно, но трябва да се избира внимателно

Макар хората да стават все по-информирани, много от тях все още не са запознати по какъв начин се изчислява лихвеният процент. Макар и 30% да заявяват, че той се формира на основата на пазарния индекс и последвала надбавка, 32 на сто все още не могат да се ориентират. Този резултат потвърждава тенденцията от предишни години, според която потребителите съдят единствено по стойността на лихвата, без реално да осъзнават как се формира тя.

Стойността на търсените кредити се запазва относително постоянна. Обикновено тя варира в интервала от 25 до 75 хиляди лева, но отпусканите суми по-често са в интервал от 25 до 50 хиляди лева. Срокът за изплащането му обратно също се запазва в интервала от 15 до 20 години. Тази тенденция потвърждава и проведеното допитване, в което 27 на сто биха избрали именно този период.

За улеснение на своите клиенти Централна Кооперативна Банка разработи специална оферта, наречена „Дом за теб“. Тя представлява жилищен кредит на стойност от 75 хиляди лева и период на връщане от 15 години. Годишната лихва за целия срок на изплащане е 3,61 процента, като тя се равнява на 3,3 процента за първите 12 месеца и на 3,5 за остатъка от изплащателния период. Въз основа на годишния лихвен процент крайната сума за изплащане се равнява на 96 831, 94 лева, като ежемесечната вноска за първата година е 528,83 лв и 535,72 за следващите 14 години.

Офертата на се предлага с цел реализиране на ремонтни и довършителни дейности, покупката на жилище или преизплащане на жилищни/ипотечни кредити на стойност до 450 хиляди лева или на техния еквивалент в европейската валута спрямо разположението на жилището. Периодът на изплащане е до 30 години, а лихвеният процент варира – стойността му за първата година е 3,3 процента и 3,5 процента за остатъка от срока на погасяване. Валутата няма значение за определяне на лихвата, когато кредитоискателят гарантира изцяло със своята собственост. При изплащане на отпуснатия кредит през първата година се заплаща такса в размер на един процент от отпуснатата сума. Цената за съставянето на окончателно становище е 60 лв.

Офертата „Дом за теб“ изцяло покрива потребностите на участвалите в анкетата по отношение на финансирането. Тя осигурява финансиране на до 85 процента от цената на съответното жилище (отнася се за по-развитите селища при поемане на цялостна обвързаност от страна на потребителя). Този процент е в съответствие с резултата от анкетата, според който около 25 процента от запитаните биха желали кредитиране в интервала от 70 до 80 процента от цялата стойност на жилището.   

Противоречиво е мнението на запитаните по отношение на цените на отпусканите кредити. За 39 на сто от използващите ипотечен заем те са напълно приемливи, докато за 26 на сто цените все още са твърде високи. Независимо от факта, че обстоятелствата около целия процес на кредитиране постоянно се усъвършенстват, за 52 на сто от участвалите в запитването все още има много, което би могло да се постигне.

Хората, които нямат никакъв опит в кредитирането, но имат желание да използват тази услуга, биха сравнили предлаганите оферти онлайн или след консултация в офис или клон на предпочитана банка. Малко повече са тези, които биха се доверили на интернет – 29 на сто, в сравнение с хората, които директно биха се консултирали със специалисти в съответната институция – 27 на сто. 

Основните фактори, които определят избора на предложение са годишният лихвен процент (за 25 на сто от допитаните) и Годишният Процент на Разходите (с резултат от 30 на сто). По отношение на доверието, което имат на институциите, 65 на сто биха ограничили тяхното влияние чрез избора на лимитирана обвързаност със съответната банка поради липсата на опит с кредитирането. Само тези от анкетираните (35 на сто), които имат предишен опит с жилищните кредити, биха избрали опция с цялостна обвързаност поради по-изгодните условия на офертите в този случай.

Все по-голям е размерът на сумите, търсени от хора, които нямат жилищен кредит. Те възлизат на около 25 до 100 хиляди лева.

Най-голямо мнозинство в проведената анкета хората проявяват по отношение на интереса им към лихвения процес на кредитите. Според 70 на сто той трябва да е фиксиран за целия период на изплащане, като друго, често посочвано от хората, условие е, той да бъде ясно откроен и да може да се предвижда. 

За потенциалните кредитоискатели от голямо значение е и периодът на изплащане на ипотечния кредит. Най-много от тях – 23 на сто, проявяват интерес към срока от 6 до 10 години, последвани от срока от 16 до 20 години, предпочитан от 18 на сто от допитаните.  Противоположно е мнението на анкетираните по отношение на цените на кредитирането. Според кредитоползвателите те са умерени, считано от ГПР, докато хората без опит продължават да смятат, че цените са твърде високи. Неизползващите услугите на кредитирането изтъкват като аргумент стойността на лихвения процент, която е прекалено висока според 39 на сто, както и високите еднократни такси в началото на процеса по отпускане на кредит (24 на сто). 

Друг важен фактор за приемането на предложение е размерът на ежемесечната вноска. За 19 на сто от анкетираните желаната сума е в интервал от 300 до 400 лева, за 17 – от 200 до 300 лева, а за 16 на сто от запитаните вноската не трябва да е повече от 400 до 500 лева.

Мнението на неизползващите услугите на кредитирането за ипотечните кредити не се променя значително спрямо това от предишните години. 31 на сто от анкетираните изтъкват, че не биха използвали тези услуги поради притежанието на собствен имот и липсата на необходимост от заем за покупката на ново жилище. 19 на сто не биха взели кредит поради липсата на желание да имат дългове, а за 18 на сто причината се състои в отношението на институциите спрямо условията на отпусканите кредити.   


ОЩЕ ОТ "МОДА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez