*

ППМГ „АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ" ГР. ВРАЦА - СЪВРЕМЕННО И МОДЕРНО УЧИЛИЩЕ С ЕВРОПЕЙСКИ ОБЛИК

|

Профилирана природо-математическа гимназия "Академик Иван Ценов" гр.Враца

За учебната 2020/2021 година

е обявен следния държавен план-прием за VIII клас:

Четири паралелки (104 ученици)

 ü  Математически профил, Математика и информатика - 1 паралелка (26 ученици);

ü  Математически профил, Математика и физика и астрономия - 1 паралелка (26 ученици);

ü  Компютърни науки - Специалност „Приложно програмиране“, Професия Приложен

ü  програмист, - 1 паралелка дуална форма на обучение с разширено изучаване на английски език (26 ученици)

ü  Природни науки, Биология и ЗО и Химия и ООС -1 паралелка (26 ученици);

Условия за кандидатстване:

Успешно завършен седми клас през учебната 2019/2020 г.;

 1. Резултати от:
 • национално външно оценяване по български език и литература за учебната 2019/2020 г.;
 • национално външно оценяване по математика за учебната 2019/2020 г.;

Балът за прием на ученици в VIII клас се формира в точки въз основа на сума от:

 

 1. удвоените точки от НВО по български език и литература;
 2. удвоените точки от НВО по математика;
 3. оценките по два учебни предмета* от свидетелството за основно образование, превърнати в точки

ü  За профилил „Математически“ - български език и литература и математика;

ü  За професия „Приложно програмиране“ - български език и литература и информационни технологии;

ü  За профил „Природни науки“ - български език и литература и биология и здравно образование.

 Кандидатстване:

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:

 1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;
 2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
 3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване.

* Оригиналите се представят за сверяване.

Държавен план-прием

за учебната 2020/2021 г. в ППМГ „Акад. Иван Ценов"гр. Враца

 

 

Паралелка Наименование

 

Брой ученици

 

Профилиращи предмети

 

Брой

Балообразуване от:

 

 

Профил Математически Математика и информатика с интензивно изучаване на

английски език

 

 

1

 

 

26

 1. Математика
 2. Информатика
 3. Английски ез.
 4. Физика

Удвоения брой точки на резултата от теста по БЕЛ + удвоения брой точки на резултата от теста по математика  +  оценката  от  свидетелството  за основно

образование  по  БЕЛ  +  оценката  от  свидетелството  за

 

 

 

 

основно образование по математика (в точки).

Профил Математически

 

 

 

1.Математика 2.Физика и астр 3.Английски ез 4.Информатика.

Удвоения брой точки на резултата от теста по БЕЛ +

Математика и физика и

 

 

удвоения    брой    точки    на    резултата    от    теста    по

астрономия с интензивно

1

26

математика + оценката от свидетелството за основно

изучаване на английски език

 

 

образование по БЕЛ + оценката от свидетелството за

 

 

 

основно образование по математика(в точки).

Професионално направление

 

 

 

 

Компютърни науки,

 

 

Удвоения брой точки на резултата от теста по БЕЛ +

Специалност „Приложно

 

 

удвоения    брой    точки    на    резултата    от    теста    по

програмиране“, Професия

1

26

математика + оценката от свидетелството за основно

Приложен програмист с

 

 

образование по БЕЛ + оценката от свидетелството за

разширено изечаване на

 

 

основно образование по информ. технол. (в точки).

английски език

 

 

 

Профил Природни науки

 

 

 

1. Биология и 30

Удвоения брой точки на резултата от теста по БЕЛ +

Биология и 30 и химия и ООС

 

1

 

26

 1. Химия и ООС
 2. Английски ез

удвоения    брой    точки    на    резултата    от    теста    по

математика  +  оценката  от  свидетелството  за основно

 

 

 

4. Физика и астрономия.

образование по БЕЛ + оценката от свидетелството за

основно образование по биология и 30 (в точки).

 

 

Профил „Математически"

 

Ако искаш да мислиш няколко стъпки напред и да успееш, избери профил „Математически".

Завършвайки профил Математически ще имате знания и умения за:

 

ü логическо мислене, анализиране, формулиране на прогнози, хипотези и заключения;

ü вземане на обосновани решения в различни области като: математика, информатика,

ü  икономика, банково дело, физика, енергетика;

ü програмиране на различни езици, уеб дизайн, разработка на настолни, мобилни и

ü  интернет приложения;

ü формиране на научен стил на мислене, осъзнаване и разбиране на проблеми от социален,

ü  икономически и екологичен характер и формиране на общочовешки ценности; приложение на физиката в заобикалящия ни технологичен свят;

ü свободно използване на английски език в специализирана литература по математика,

ü  физика и информатика;

ü отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

 

Профил математически - гаранция за успешна реализация във ВУЗ и престижна професия в световен мащаб!

Професия „Приложен програмист"

Ако мечтаеш за модерна и престижна професия в ИТ сектора, избери професия „ Приложен програмист

Завършвайки професия „ Приложно програмиране ", ще имате знания и умения за:

 

 • принципното устройство и действие на компютърните системи и основните видове периферни устройства
 • основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код
 • инсталиране, конфигуриране и администриране на необходимия приложен софтуер за работа с компютърната система. Инсталиране на собствена среда за разработка, включително работна станция/сървър в мрежова среда,
 • конфигуриране и администриране на мрежовите параметри на операционната система, на мрежовите периферни устройства и ресурсите за общо ползване;
 • създаване на програмни продукти и приложения за динамично генериране на WEB съдържание по готов проект с математически подходи и използване на процедурни и обектно- ориентирани езици за програмиране;
 • администриране, поддържане и архивиране на бази от данни;
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити.

Професия " Приложен програмист " - гаранция за успешнен прием във ВУЗ и реализация във фирми, които проектират и произвеждат програмни продукти, поддържат и обслужват информационни системи!

Профил „Природни науки"

Ако твоето призвание е да бъдеш водещ лекар, фармацевт или стоматолог, за теб е най-подходящ профил

„Природни науки".

Завършвайки профил "Природни науки", ще имате знания и умения за: • процесите, закономерностите и явленията в природата;

 • решаване на задачи и казуси, свързани с опазване на околната среда и здравето на човека;

 

 • работа в химична лаборатория, работа с микроскоп и работа в екип;

 

 • прилагане на знания от други учебни предмети, като химия, физика и математика, както и познания за приложните биологични науки биотехнологии и генно инженерство;
 • свободно използване на английски език в специализирана литература по биология, химия и екология;
 • отлично представяне на олимпиади, състезания, ДЗИ и кандидатстудентски изпити;

 

Профил Природни науки - гаранция за успешна реализация във ВУЗ по медицина, дентална медицина, фармация, ветеринарна медицина, молекулярна биология, екология и др.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez