*

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В РАЙОНА НА ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ВРАЦА М. АВГУСТ 2019 Г.

|

В края на м. август 2019 г. броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 2416, като броят им е с 30 лица повече в сравнение с предходния месец юли 2019 г. и с 52 лица по-малко в сравнение със същия месец на миналата година.

 

 

Регистрирани

Изменение

 

Безработни

08.2019г/ 08.2018г

08.2019г/ 07.2019г

 

08.2019г

07.2019г

08.2018г

Бр.

%

Бр.

%

Бюро по труда

2416

2386

2468

-52

-2,11

+30

+1,26

Община Враца

1769

1744

1844

-75

-4,07

+25

+1,43

Община Криводол

647

642

624

+23

+3,69

+5

+0,78

 

Равнището на безработица е 6,73% за ДБТ – Враца, като е нараснало с 0,08 процентни пункта в сравнение с м. юли 2019г.

- Община Враца - 5,27%

- Община Криводол - 27,53%

Равнище на безработица към 31.08.2019 год. за страната - 5,26 %

Равнище на безработица към 31.07.2019 год. за страната - 5,26 %

Равнище на безработица за Областта към 31.08.2019 год - 11,52 %

Равнище на безработица за Областта към 31.07.2019 год - 11,47 %

 

Равнище на безработица, за Област Враца към 31.08.2019г.

 

Брой безработни

Равнище

Бюро по труда

 

на

(Район/Община)

към 31.08.2019

безработица

 

 

/ % /

1

2

3

БТ-Бяла Слатина

2 344

25,34

Бяла Слатина

1 748

22,37

Борован

596

41,56

БТ-Враца

2 416

6,73

Враца

1769

5,27

Криводол

647

27,53

БТ-Козлодуй

1 542

13,47

Козлодуй

989

9,75

Хайредин

553

42,51

БТ-Мездра

1 067

9,03

Мездра

551

5,82

Роман

516

22,05

БТ-Оряхово

1 260

19,39

Оряхово

711

19,16

Мизия

549

19,70

 

 

Безработни младежи до 29 год. – 372 бр.

-      Общ. Враца – 267 бр.

-      Общ. Криводол - 105 бр.

В сравнение с м. август 2019 г. общият брой на регистрираните безработни младежи е нараснал с 25 лица, като нарастването е формирано основно от регистрираните в община Враца – с 27 лица повече, а в община Криводол броят им е намалял с 2.

         Разпределението на безработните младежи по професионален признак и образование показва, че безработните младежи без специалност общо са 62,63%, а с основно и по-ниско образование са – 41,94%.

          

Безработни над 50-годишна възраст – 883 бр.

-      Общ. Враца – 640 бр.

-      Общ. Криводол - 243 бр.

Броят на регистрираните безработни на възраст над 50 години е нараснал с          3 бр. спрямо предходния месец, като нарастването е формирано изцяло от регистрираните в община Враца, а броят в община Криводол намалява.

 

Безработни лица с намалена работоспособност – 228 бр.

-   Общ. Враца – 195 бр.

-      Общ. Криводол – 33 бр.

Броят на регистрираните безработни лица с намалена работоспособност е нараснал спрямо предходния месец с 3 лица.

Продължително безработни лица – 619 бр.

-      Общ. Враца – 311 бр.

-      Общ. Криводол – 308 бр.

Броят на регистрираните продължително безработни лица е нараснал с 2 лица, като за община Враца се наблюдава намаляване на броя спрямо предходния месец с 2 лица, а за община Криводол тай нараства с 4 лица.

Броят на продължително безработните младежи до 29 години е 50 и представляват 8,08 % от общия брой продължително безработни лица.

 

Образователен признак:

-       Висше образование -    350 бр.

-       Средно образование – 1219 бр.

-       Основно и по-ниско –   847 бр.

Измененията спрямо предходния месец, настъпили в броя на регистрираните безработни лица в различните групи по образователен признак са следните:

- запазва се броят на регистрираните безработни лица висше образование спрямо предходния месец;

- намалява броят на регистрираните лица със средно образование с 0,89%, а на тези с основно и по-ниско образование – нараства с 5,09%.

 

Входящият поток през м. август 2019 г. е 334 лица, като от тях 329 (98,50%) са новорегистрирани и 5 лица (1,50%) са с възстановена регистрация. Входящият поток е намалял спрямо м. юли 2019 г. с 45 лица.

От новорегистрираните безработни лица:

- 70 или 21,28% са лица, които се регистрират след освобождаване от работа с право на парично обезщетение;

- 34 лица са регистрирани през отчетния период след работа по приключили договори по програми и мерки за заетост;

- 23 лица са се регистрирали след работа в чужбина или в други региони на страната;

- 210 лица от новорегистрираните безработни идват след изтекъл период на санкция при прекратяване по чл. 20, ал. 4 от ЗНЗ или са лица, не работили до момента, напуснали образователната система или такива, които се регистрират за ползване услуги на други институции.

Изходящият поток през м. август 2019 г. обхваща 304 лица, което е с 14 бр. или с 4,40% по-малко в сравнение с предходния месец. Изходящият поток включва 176 лица започнали работа и 128 лица отпаднали от регистрация в ДБТ.

От започналите работа лица 114 са устроени с посредничеството на бюрото по труда. Постъпилите на работа лица са както следва:

         -160 лица са се реализирали на първичен пазар на труда, от тях - 98 чрез бюрото по труда;

         -2 лица са включени в заетост по мерки от ЗНЗ;

                  -1 лице по Проект „Предизвикателства”;

                  -3 ЛИЦА по НП АХУ;

         -1 лице по Регионална програма на Община Враца;

                  -6 лица по сх. „Нова възможност за младежка заетост” на ОП „РЧР”;

         -2 лица по сх. „Обучения и заетост” по ОП „РЧР”;

         -1 лице по други програми, нефинансирани от АЗ.

През месец август работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 178 работни места.

През месец август 2019 г. най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (42 места), образование (37 места), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (22 места), хотелиерство и ресторантьорство ( 14 места) и други.

В сравнение с м. юли 2019 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е нараснал с 42.

Със свободните работни места от предходния месец – 243 през текущия месец на безработните лица са предложени общо 454 работни места.

Програма “Старт на кариерата”

Основна цел на програмата е осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образованието и пазара на труда.

Чрез програмата се дава възможност на младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда за започване на работа в публичната администрация в съответствие с образователния си профил.

През м. август 5 лица са работили по условията на Програмата.

Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

Основната цел на Програмата огуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с подобряване качеството на живот на хора с трайни увреждания или тежко болни самотни хора.

Дейността “Личен асистент” цели осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване на положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи.

По дейност „Помощник-възпитател“ се подпомага физическото, социалното, емоционалното и интелектуалното развитие на дете с увреждане.

През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 70 лица, от тях 51 лица в Община Враца и 19 лица в Община Криводол, а в дейност „помощник-възпитател” са работили 7 лица, от тях: 6 в община Враца и 1 в община Криводол.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания.

През месец август в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 14 лица.

Национална програма “Мелпомена”

Основната цел на Програмата е увеличаване на заетостта чрез разкриване на работни места за подпомагане на дейността на театрите в България.

  • Намаляване на безработицата чрез разкриване на работни места в държавните и общински театри;
  • Насърчаване на приемствеността за съхраняване и развитие на културни ценности.

Обект на Програмата са безработни лица със специфичен опит, професионална квалификация, знания и умения в областта на театралното изкуство, регистрирани в Дирекции “Бюро по труда”.

През отчетния месец са работили 6 лица.

Национална програма “Помощ за пенсиониране”

Основна цел на програмата е подкрепа за преход от безработица към работа и пенсиониране на безработни лица над 58 г., които активно търсят работа и са регистрирани в ДБТ.

През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 24 лица.

През отчетния месец 5 лица са работили по НП „Активиране на неактивни лица” и 3 лица по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

През м. август 2019 г. по регионални програми са работили общо 32 лица разпределени както следва: 8 лица по Регионална програма на Община Криводол, 3 лица по Регионална програма на Областна администрация Враца и 21 лица по Регионална програма на Община Враца.

През м. август 2019 г. по проекти на социалните партньори са работили лица както следва:

                  -Проект ""КАТАЛОЗИ" (БТПП) – 1 лице;

         -Проект "НИЕ СЪЩО МОЖЕМ 2" (КНСБ) – 3 лица;

                  -Проект "Хоризонти 4" (КТ "Подкрепа") – 8 лица;

         -Проект "Предизвикателства" (АИКБ) – 1 лице.

През периода по условията на мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта са работили 49 лица. През м. Август 2019 г. се проведе процедура за набиране на заявки от работодатели, желаещи да ползват субсидии от държавния бюджет по реда на ЗНЗ. Чрез постъпилите заявки от работодатели са разкрити 21 работни места по програми и 20 работни места по мерки за заетост по ЗНЗ.

         През месец Август 2019 г. в обучение за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация е включено 1 лице, а общо 4 лица се обучават в ДП БГЦПО, в изпълнение на публичните задачи по член 60а, алинея 10 от ЗНЗ за 2018 година / 2019 година.

                  През отчетния период при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца е извършено следното:

Проект „Нова възможност за младежка заетост” по ОП „РЧР” през отчетния месец са работили 90 лица, като от тях 6 лица са включени в заетост през периода. През периода са приети документи от 14 работодатели, желаещи да ползват преференциите, предлагани от Проекта, като чрез тях ще бъде разкрити 35 работни места.

Проект „Обучения и заетост” през отчетния период са работили 162 лица.

Проект „Обучения и заетост за младите хора” през отчетния период са работили 21 лица.

Проект „Работа” по ОП „РЧР” през месец август 2019 г. са работили 57 лица.

Проект „Родители в заетост” през отчетния месец по условията на проекта са работили 35 лица.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар

това не трябва да се забравя! това не трябва да се забравя!
cez