*
Борба с вредителите

ЗВУЧЕН ШАМАР ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВРАЦА ОТ АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

|

Звучен шамар получи Окръжна прокуратура – Враца от Апелативна прокуратура – София по повод нежеланието на местните магистрати да си свършат работата по разследването на проваления проект за Леденика.

Прокурор Даниела Личева от Апелативна прокуратура – София с надлежен прокурорски акт ОТСТРАНЯВА ОТ РАБОТА ПО ПРЕПИСКАТА ПРОКУРОР ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВРАЦА ПАРАСКЕВА КРЪСТЕВА. Мотивите на апелативния прокурор са: “Видно от действията на настоящия прокурор при ОП – Враца Параскева Кръстева, същата не може да осигури правилно разглеждане на преписката, тъй като въпреки дадени предходни указания на САП, за пореден път неоснователно изпраща преписката на РП – Враца, без да ангажира компетенциите на ОП – Враца, нито при несъгласие с даваните от САП указания, се е възползвала от правомощията си да изготви възражение срещу тях до ВКП. Вместо това, за втори път преписката се изпраща на РП – Враца, при първоначална и последваща липса на данни за извършено деяние по чл.212 от НК”.

Изложените мотиви от апелативния прокурор са подплатени с конкретни и подробно описани данни за извършени престъпления по чл. 219, ал.3 от НК.

“...На първо място, още с писмо на МРР, ГД “Програмиране на регионалното развитие”, с №0401-43/30.05.2014 г., след извършена на 01.04. – 02.04.2014 г. На място проверка, са констатирани редица признаци на разминаване в документите от проведената обществена поръчка, техническите спецификации и установеното на място изпълнение. Забелязани и описани са и всички проблеми с качеството на материалите, изработката, а така също и устойчивостта на конструкциите. Видно обаче от материалите по преписката, обектите са приемани без възражение, след което предвиденото заплащане по сключените договори е изплащано, като не е реализирано правото на възложителя да получи неустойки за забавено изпълнение, въпреки липсата на документални данни за наличието на форсмажорни обстоятелства, както и без извършване на някакви корекции в сумите, които общината е изплатила на дружеството-изпълнител.

В посочения документ на МРР се контатира, че фигурите на приказните герои са изработени не от фибростъкло, а от полистирол, но в техническата спецификация е посочено, че са от фибростъкло. Впрочем, разликата е била видна с просто око. Отчетени като изпълнени са редица СМР, които обаче не са били изпълнени /виж бивш акт 19 и акт 15/28.10.2013 г./, върху детската площадка не е монтирана противоудрна настилка. Вече бе отбелязано, че при закъснение в изпълнението, което няма данни да се дължи на форсмажор, е следвало да се изискват неустойки, което при положение, че не е сторено, представлява пропусната полза и е съставомерен признак на престъпление по чл.219, ал.3 от НК, а не по чл.212 от НК /за което не е имало никакви данни по преписката/. Обясненията на отговорните лица, снети по преписката, не изключват задълженията им да търсят навреме неустойки, проявявайки грижа на добър стопанин.

В посочения документ е отразено, че водосточните тръби на обект “Прилепа” се изливат върху информационния център, настилките не съответстват на изискванията, на необходимите места липсват предпазни парапети. Изпълнението на тунела, както и на “Светломразец” е от стиропор, а не от фибростъкло и тунелът е изпълнен некачествено. Липсват данни това да е довело до рекламации или намаляване на цената, платима по договора. Некачествено са изработени фигурите на приказните герои, специалистите са констатирали тяхното рушене, некачествена е изкуствената стена за катерене /впрочем за нея в изходните документи не били предвидени какви материали ще се вложат/...”

Апелативният прокурор излага в Постановлението си и констатации, отнасящи се до начина на работа на длъжностните лица.

“... По въпроса за ценообразуването, нито посочения документ на МРР, нито доклада на АДФИ са достигнали до заключение как са образувани цените по договорите – за дейности, материали и СМР, като например – колко реално /по пазарни цени/ би струвала метална пейка или изработения от полистирол тунел /вместо от фибростъкло/. Обстоятелството, че полистиролът е ползван за пълнеж, също не е предвидено в изходното техническо задание, нито пък е направено проучване на пазарните цени и съответно няма убедително заключение за евентуално нанесените щети за възложителя. Предвид всички изтъкнати обстоятелства обаче, следва да се заключи, че са събрани данни за извършено престъпление по чл.219, ал.3 от НК, от компетентните длъжностни лица, като в рамките на бъдещо досъдебно производство посочените въпроси могат да бъдат изяснявани чрез назначаване на СИЕ /с участието и на архитакт/. Да се обсъдят обстоятелствата, че е допуснат за изпълнение работен конструктивен проект, който не съответства на техническата спецификация на проекта, неразделна част от Договор №98/10.05.2013 г.

Да се вземе предвид, че в резултат на съставянето на приемо-предавателни протоколи по Договор №98/10.05.2013 г. И №99/10.05.2013 г., в които се посочва, че доставката и монтажа са извършени съгласно условията на договорите и в срок и се приемат без забележки, е възпрепятствало предприемането на действия от страна на възложителя за събиране на договорените неустойки за неспазване срока на изпълнение на договорите и за неизпълнение съгласно техническата спецификация. Освен това видно от констатациите в доклада на АДФИ, на финансовата инспеция не е предоставен Констативен протокол за действително извършен монтаж и инсталиране на модулите без забележки, който да е подписан от възложителя, изпълнителя и строителния надзор, което също е довело до непредприемане на действия от страна на възложителя за събиране на договорената неустойка за неточно изпълнение.

.....Отговор на въпроса за реалната себестойност и пазарните цени обаче може да бъде получен само чрез назначаване на бъдеща съдебно-технико-икономическа експертиза. Като допълнителен аргумент може само да се допълни, че в доклада на АДФИ изрично е отразено, че гаранцията за изпълнение по Договор №165/11.09.2012 г., въпреки неточното изпълнение, е ОСВОБОДЕНА ПРЕДСРОЧНО, в нарушение на чл.6, ал.3 от същия Договор...”

По-нататък в Постановлението си Апелативният прокурор обяснява поведението на прокурор Параскева Кръстева, която неправилно е направила извод, че не е извършено престъпление от компетентността на Окръжна прокуратура – Враца, в частност – по чл.219, ал.3 от НК. Всичко изложено по-горе дава основание на Апелативния прокурор Даниела Личева да направи пълна отмяна на досегашните постановления на Параскева Кръстева – прокурор в Окръжна прокуратура – Враца и да я ОТСТРАНИ от по-нататъшна работа по преписката.

Намесата на Апелативна прокуратура по преписката за злоупотреби при реализацията на проекта за Леденика се наложи, след като Параскева Кръстева – прокурор в ОП – Враца два пъти прекратява преписката, използвайки процедурни хватки, за да прикрие престъпленията. Видно от Постановлението на Апелативна прокуратура, Параскева Кръстева за пореден път неоснователно изпраща преписката на РП – Враца, без да ангажира компетенциите на ОП – Враца, играейки си с членовете в Наказателния кодекс. Доказани факти, които говорят или за крещяща некомпетентност, или за корупция.  И двете, впрочем, са еднакво лош атестат за прокуратурата във Враца.

Въпросът е прокурор Параскева Кръстева ще върне ли заплатите, които е получавала за работата си по цитираната преписка – заплати, платени от данъците на всички нас? След като умишлено е пренебрегнала конституционните си функции да защитава обществения интерес. След като е работила като адвокат на престъпниците, а не като представител на държавата. След като в продължение на близо три години прехвърля преписката, бави проверката и умишлено прикрива престъпленията.

Каква е позицията на Окръжния прокурор Десислав Начков, който трябва да следи работата на подопечните си прокурори? Не е ли време да намали поезията и да се заеме по-сериозно с прозаичните дела, за които е оправомощен?

Докога ще ставаме безмълвни свидетели на пълното разложение, обхванало врачанската прокуратура?

Докога ще разчитаме на по-високата инстанция да се произнесе за очевидното, а врачанските прокурори и проверяващи да надничат от мишите дупки и да чакат да отмине бурята? Трябваше Апелативна прокуратура да ОТСТРАНИ прокурор Параскева Кръстева, за да се сепнат и да свършат това, за което им се плаща. Ако изобщо са в състояние да го направят, защото всичките им действия са под огромна въпросителна.

Факт е, че проектът за Леденика е напълно компрометиран, над 6 милиона лева са окончателно погребани в него, а прокурори като Параскева Кръстева се гаврят с всички нас.

 

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар