*
Борба с вредителите

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

|

Резултатите от контролната дейност на Инспекцията по труда във Враца по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за първото полугодие, представи г-н Румен Младенов - Директор на дирекция «Инспекция по труда», на заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество в Област Враца. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Цветелина Теофилова – Заместник Областен управител на Област Враца и Заместник - председател на Областния съвет. Тя обърна внимание, че след сключването на Споразумение за сътрудничество между Областния съвет за тристранно сътрудничество и Националния институт за помирение и арбитраж, има въведен реално работещ механизъм за ранно оповестяване и превенция на колективни трудови конфликти. Вече има изградена и работеща система за взаимен обмен на информация, съгласно която Съвета има поети ангажименти за периодично предоставяне на информация (на всеки два месеца) в НИПА. Събраните и обобщени за периода 01.01 - 31.08.2012 г. данни от постъпилите информационни формуяри показват, че на територията на Област Враца няма възникнали колективни трудови спорове, през изтеклите месеци не се наблюдават случаи на напрежение и конфилкти между работници и работодатели в областта, които могат да породят социално напрежение.
832 проверки е извършила Инспекцията по труда във Враца, при планирани 374 броя, съобщи г-н Младенов. Не планирани са 458 бр., и те са извършени по извънредни национални кампании, във връзка с осъществен контрол на дадени предписания, проверки от постъпили сигнали от граждани и организации и от разследвани трудови злополуки.
Относно констатираните нарушения, г-н Младенов информира присъстващите, че за първото шестмесечие на 2012 г. общо констатираните нарушения са 3852, от тях неизпълнени предписания – 11. Най-честите нарушения са:
- по организация на ЗБУТ – 1317 бр. (липса на документи, инструктаж и обучение),
- по безопасност на труда – 386 бр. (защитно изпълнение на ел.съоръжения, предпазни и блокиращи устройства, личните предпазни средства, сигнално предупредителни устройства),
- по хигиена на труда – 420 бр. (свързани с измервания на факторите на работната среда, медицински прегледи, здравен анализ, санитарно битово обслужване, физиологичен режим на труд и почивка и др.) и
- по трудови правоотношения – 1724 бр. ( липса на документация, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, извънреден труд и др.)
В резултат на извършените през периода проверки с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили следните принудителни административни мерки: дадени са 3580 задължителни предписания, съставени са 226 броя актове за констатирани административни нарушения от еднолични търговци - 36 бр., юридически лица - 162 бр., длъжностни лица - 5 бр. , работници – 18 бр. и работодатели (физически лица)- 3 бр.
В Инспекцията по труда ежемесечно постъпва обширна информация на магнитен носител от Бюрата по труда за сключени договори по ЗНЗ и се извършват съвместни проверки с представители на бюрата по труда дали работодателите изразходват по предназначение предоставените им средства за наетите лица по нови програми и мерки за насърчаване на заетостта. При извършените проверки не са установени случаи, в които лицата да не изпълняват дейността, за която са наети, получават редовно и трудовите си възнаграждения.
Г-н Младенов поясни, че постъпилите сигнали и жалби в дирекцията през изминалото тримесечие са за нарушения от страна на работодатели относно вписване на данни в трудовите книжки на лицата при прекратяване на трудовите правоотношения, нарушение на чл.245, ал.1 от КТ, относно изплащане на размера на работна заплата и отказ за издаване на документи след прекратяване на трудовото правоотношение. Благодарение на своевременната намеса на дирекцията, констатираните проблеми с изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения на граждани са решени.
Факт е, че нарушенията по осигуряване на безопасността на труда са по-малко в сравнение с трудовите, изтъкна Директорът на „Инспекцията по труда. Той допълни, че в резултат на засилената контролна дейност е постигнато положително изменение и безопасността на труда в самите предприятия е станала по-добра. Неспазване на изискванията са по-скоро от страна на работещите, а не от страна на работодателите. Повечето големи предприятия и тези с рискови дейности имат разработени, утвърдени и съгласувани планове и програми за предотвратяване последствията от производствени аварии.
На заседанието на Областния съвет за тристранно сътрудничество бяха представени и междинни резултати по проект за информиране и консултиране на работещи, работодатели и младежи «Подкрепа за достоен труд», реализиран в рамките на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»2007-2013 на Агенция по заетостта с бенефициент КТ «Подкрепа» от г-жа Десислава Димитрова – Председател на СРС на КТ «Подкрепа» - Враца.
От самия старт на проекта през 2010 г. до този момент КТ „Подкрепа“ изгради Национална мрежа от Информационни бюра „Достоен труд“, чрез които осигури експертни консултации на територията на цялата страна по: Безопасност и здраве при работа, Обучение и квалификация, Трудови и пенсионно-осигурителни права, Пазар на труда и Младежки дейности. 4 318 са консултираните лица от област Враца за периода октомври 2010 – октомври 2012 г., съобщи г-жа Десислава Димитрова. Най-голям дял имат индивидуалните консултации – 556 броя. 535 са отговорите на въпроси, които са зададени по електронен път от хора търсещи помощ от цяла Северозападна България. Приемните или посещенията на място проведени при група работещи, работодатели и младежи, на територията на Област Враца са 204. На тях са представени презентации или актуална информация, полезна за тези групи. Организирани са и 11 кръгли маси по горещи теми, в които са взели участие и представители на институции като Инспекция по труда, РУСО, Общинска и Областна администрация, Регионален инспекторат по образование, Дирекция „Бюро по труда“, НАП – Враца, БСК, БТПП, Съюз за стопанска инициатива, СНЦ „Дом на науката и техниката“ и др.
Експертите от Информационното бюро са посетили и информирали хора, не само от Враца, а и в Козлодуй, Роман, Бяла Слатина, Хайредин, Борован, Мездра, Криводол, Попица, Паволче и Тишевица. Най-много от услугите на експертите са се възползвали работещи в сферата на образованието, а също и учащи – 629 души, следват – администрацията, социалните дейности, енергетиката, Български пощи, ВиК, транспорт, шивашка промишленост, здравеопазване, синдикатите, докладва още г-жа Десислава Димитрова.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар