*
Борба с вредителите

ЗАПОЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА НОВ БЛОК В КОЗЛОДУЙ

|
ЗАПОЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА НОВ БЛОК В КОЗЛОДУЙ

На 26 ноември 2012г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД подписа  договор с избрания изпълнител за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и изготвяне на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Докладът за ОВОС трябва да оцени въздействието върху околната среда от изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като отчете и кумулативния ефект от съвместната експлоатация на всички съоръжения, намиращи се на нея. В обхвата на Доклада влиза и оценка на евентуалното трансгранично въздействие, както и оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитени територии, намиращи се в съседство. Проектната компания „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, която следва принципите на социална и екологична отговорност, придава висока важност на резултатите от процедурата по изготвяне на ОВОС. Очакванията на ръководството на дружеството и на обществеността са резултатите от оценката на въздействието върху околната среда от избрания изпълнител да дадат адекватна и компетентна оценка относно допустимостта на проекта от екологична гледна точка. Такава оценка, заедно с оценката на социално-икономическото значение на проекта за региона и страната, е необходима, за да продължи реализацията на инвестиционното намерение. В процедурата по избор на изпълнител на ОВОС, проведена от  „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, взеха участие общо седем кандидати. Самата процедура започна с изявяване на намерение от кандидати за участие, на които бе изпратен списък с документи за предварителен подбор. След този подбор до участие във втория етап – представяне на оферти, бяха допуснати трима от кандидатите. Офертите бяха предмет на комплексна оценка  от експертна комисия, която предложи кандидати, с които да бъдат проведени преговори за уточняване на  параметрите на договора за изпълнение. В резултат на преговорите, за изпълнител бе избран българо-испанския консорциум „Дикон-Аксиона Инж.”,  учреден от българската Дикон Груп ЕООД и испанската „АКСИОНА Инхениериа“ – консултантски компании с богат опит и обширна експертиза в области, включващи проучвания на околната среда, екологични оценки и оценки на въздействието върху околната среда, в това число и на обекти от ядрения енергиен сектор, мониторинг и управление на околната среда по време на строителство и др. Предвижда се изпълнението на проекта да продължи между девет и дванадесет месеца. Стойността на дейностите по ОВОС е около 2 млн. лв. По време на изпълнението на дейностите по ОВОС ще бъдат ангажирани повече от 40 утвърдени български експерти, както и международни специалисти от Испания, Чехия и Румъния. С възлагането на този договор приключват процедурите по избор на изпълнители за цялостното предпроектно проучване, което да даде възможност на проектната компания да предложи на Българския енергиен холдинг и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма достатъчно данни, за да може правителството да вземе информирано решение относно изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар