*
Борба с вредителите

ВРАЦА - СВОБОДАТА ОТ ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ

|

Много врачани знаят, че свободата е най-свещеното право на човека. Тя освен , че директно е свързана с даденото от СЪЗДАТЕЛЯ право на свободната воля, е втъкана и в българската Конституция, като неотменимо право, принадлежащо на цивилизования човек.Та в двата смисъла СВОБОДАТА Е ПРАВОТО ДА СЕ ДЕЙСТВА СЪОБРАЗНО ЛИЧНАТА ПРАВОМЕРНА ВОЛЯ НА ЧОВЕКА, без той да възпрепятства другите и те да не възпрепятстват него.

От философска гледна точка СВОБОДАТА е способността да се приложи неприкосновеността на личния избор. Но и от трите гледни точки - ДАЛИ, когато във ВРАЦА ГОВОРИМ ЗА ДАНЪЦИ /или по-точно - кой, как и защо - плаща или не плаща?/ и гражданите и данъчните власти еднакво ревниво, но с различна тежест на убеденост защитават своите аргументи? Дали потребността на врачанина /или за някои от тях?/ да бъде свободен е прекалено иманентна, а за данъчните власти /или за някои от тях?/усещането за свобода или липса на такава са резултат на асиметрично мислене и оценка?

Всички обаче сме наясно, че данъчната свобода /отъждествена с личното право/има преди всичко МОРАЛЕН АСПЕКТ! И чувството на врачани за ЛИЧНО ДОСТОЙНСТВО прави отнемането или толерирането на лична свобода ОСОБЕНО БОЛЕЗНЕНО. Точно поради това плащането /или неплащането/ на данъци във Враца е БИТКА ЗА НАЛАГАНЕ НА ВЛИЯНИЕ И ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВЛИЯНИЕ. Просто дуализъм в мисленето, а при доказана дългогодишна "несъбираемост", де факто и в действията. В тази връзка би трябвало началникът на Общинската данъчна служба публично да огласи:

1. Колко собственици /по години след 2001 г./ имат подадени /или неподадени/ декларации за недвижимите си имоти в строителните граници на селищата от Врачанска община за ПРОМЯНА НА ДЕКЛАРИРАНО ОБСТОЯТЕЛСТВО, КОЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪКА ПО чл. 14 от ЗМДТ, за облагане с данък върху недвижимите имоти?

2. Има ли установени граждани, които не са декларирали това право в срок и за какъв срок не са плащани дънъци, какъв е размера на тези данъци?

3.Какви мерки /и каква е тяхната ефикасност?/се вземат от данъчната администрация срещу граждани, за които е установено недеклариране и трайно неплащане на дължимия данък от момента на данъчното задължение?

4. Как е защитена данъчната равнопоставеност пред задълженията на врачани, съгласно установени нарушения попадащи в юристдикцията на чл. 255 и чл. 313 от НК при установяване на неверни данни, на прикрити дълго време данни относно направени подобрения на техническата инфраструктура на жилищата си или са сменили без да се декларира предназначението им от жилищни в други с търговска цел?

Отговорът на тези законово регламентирани взаимоотношения "данъкоплатец - данъчна администрация" би дал свобода на врачани по тривиални въпроси като - Дали болен здрав носи? Колко "баровци" има в бедна Враца? Трябва ли да се вдигат данъците във Враца поради нарастващото изискване за определяне на излишък, а не на дефицит в бюджета? Защо у Враца има свободни хора, а други са по- вободни? Защо Враца е беден град в мислене и предприемаческо мислене? Защо улиците станаха паркинги? Защо и кой злоупотребява с народната мъдрост "Цървули нема - гайда иска?" Има ли топла връзка между данъчни служители и данъкоплатци? Нещо повече, врачани очакват този отговор да стане ПУБЛИЧЕН в ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ на ВРАЦА, за да е ясно от най-високото ръководно демократично място кой, как и защо е поддържал статуквото "ГРЕХЪТ ПОДХРАНВА ЕГОИЗМА, ВОДЕЩ ДО ДОМИНИРАНЕ НАД ВСИЧКИ!"

Същата тривиална конструкция въпроси - отговори би трябвало да се оформи и за притежателите на МПС във Врачанска Община, където видимо прекалено социализираните данъчни изисквания са обърнали мислено и действено "Пирамидата на Маслоу" с върха надолу на много врачани.

Тези почтително зададени въпроси от все по-критична маса врачани би било хубаво да ги задоволят, за да може чрез отговорите им да се постигне оптималната доза свобода за всички правоимащи, правоконтролиращи и еврооптимистични врачани, да не се стига до напрежения при съставянето и прилагането на Общинския бюджет за 2017 г., а и защото ИСТИНСКОТО УВАЖЕНИЕ НА ДАНЪЧНАТА СВОБОДА  ВОДИ КЪМ ИСТИНСКО УВАЖЕНИЕ КЪМ ДРУГИЯ!

Защото болшинството заинтересовани знаят, че България има ниска ставка за преките данъци, но разполага с една от най-широките бази за облагане.

Знаят, че процесът на конвергенция на цените и доходите между Източна и Западна Европа /включително и нихилистично питащите се защо сме Северозападнала България?/ ще продължи в бъдеще, което предполага и по-висок растеж в Източна Европа. Знаят, че причините за благоприятното развитие на България през последните 1-2 години са краткосрочни и се дължат на някои фактори, като ниските цени на горивата, ниските лихвени проценти, ефектите върху пазара на труда от миграцията към по-развитите страни и други.

Но управлението на държавата, областите и общините разбират проблема с данъчната хармонизация в ЕС, че е много сериозен и трябва да се търси възможност за опростяване на данъците, облекчаване на данъчното облагане и същевременно по-ефективна данъчна събираемост. И тази свобода на управленците трябва да се приложи с цялата й отговорност във Врачанска Община, за да не сме в лоното на евроскептиците.

Трябва да се избегне не само укриването на данъци, но и данъчния дъмпинг и дъмпингът на труда, и валутните войни . Изобщо всички номера, чрез които се постига конкурентоспособност без да се повишава производителност и качество за сметка на държавата и наемният труд. Лесното и бързото до никъде не водят - освен до една дълга Голяма депресия.

Да не се забравя, че преходът ни от централно-планова към пазарна икономика стана по метода "от разграждане на производство и услуги макар и неконкурентноспособни към нефункционално преразпределение". И резултатът е слаба култура и образование, слаба държавност, потребителско мислене и демотивиране към производителен труд за разлика от времената преди Христа когато се преминава от присвояваща към произвеждаща икономика. Резултатите тогава са невероятен взрив на културата, огромни каменни светилища, каменна архитектура, кръгли постройки, изградени от хора, които съчетават лова със скотовъдството. В този период се извършва и една невероятна трансформация на мисленето , което променя цялата концепция за света .


ОЩЕ ОТ "БОДИЛИ"

box_title_arrow.gifНапиши коментар