*
Борба с вредителите

ВЪРНАТИ СА ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ

|
ВЪРНАТИ СА ДВЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ

Със Заповеди на Областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 204 и Решение № 212, приети на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 24.10.2012 г.
С Решение № 204 общинският съвет дава съгласие да бъдат отдадени под наем по реда на Закона за общинската собственост пасища и мери, без да са отразени, нито взети под внимание изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно: наематели могат да бъдат само земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
С Решение № 212 общински съвет Чипровци отдава под наем терен, публична общинска собственост. В текста на върнатото решение е отразена само площта на въпросния терен, което не е достатъчно за неговото обособяване. За да има валидно волеизявление на органа на местната власт е необходимо решение, с което да се определят общите условия за отдаване под наем на конкретизиран в текста на решението обект с основните елементи: цена, терен и срок. Липсва и акт за общинска собственост.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар