*
Борба с вредителите

В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРИЕХА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

|
В ОБЛАСТ ВРАЦА ПРИЕХА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

На 24.01.2013 г. в Заседателна зала на Областна администрация Враца се проведе първото за 2013 г. заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси - Враца.
С Решение №1, съвета прие Стратегия на област Враца за интегриране на ромите (2012-2020 г.). Проекта на стратегическия документ е изготвен от Областен оперативен екип определен със Заповед на Областния управител на област Враца.
Стратегията обхваща актуално състояние на ромската общност, както и специфични цели и конкретни дейности по 6 приоритетни области на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Визията, стратегическата цел, както и водещите принципи и хоризонтални аспекти са съобразени със спецификата на областта. Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, за борба с бедността и социалното изключването,а също и предоставяне на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи.
Планът за действие към стратегията е структуриран за изпълнение в два периода: 2012 - 2014 и от 2014 - 2020 г. Първият период се покрива изцяло от Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015”.
Очакваните резултати след изготвения и утвърден стратегически документ са:
- Засилване на политиките на социално включване;
- Синхронизиране на визията за развитието на етноинтеграционните процеси на всички нива – общинско, областно и национално;
- Съответствие на областните стратегии на националните и европейските приоритети в сферата на интегрирането на маргинализираните етнически групи;
- Осигуряване на актуална информация и детайлизирана картина на състоянието, проблемите и потребностите от интегриране на маргинализираните етнически групи.
Изследването е основа за национално планиране на интервенциите и инвестициите в сферата на интегриране на маргинализирани етнически групи през следващия планов период на оперативните програми на ЕС - 2014-2020г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар