*
Борба с вредителите

В ОБЛАСТ ВРАЦА ИМА РАБОТЕЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА КТД

|

Съвместно заседание между Областния съвет за тристранно сътрудничество в Област Враца и Националния институт за помирение и арбитраж /НИПА/, се проведе на 19.12.2012 г. в Заседателната зала на Областна администрация – Враца. Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Цветелина Теофилова - Заместник областен управител на Област Враца, а в него се включиха Директорът на НИПА – г-н Владимир Бояджиев, г-жа Жасмина Саръиванова – главен експерт в НИПА и г-жа Искрена Йорданова – старши експерт в НИПА, както и членовете на ОСТС.
Г-жа Теофилова обърна внимание, че след сключването на Споразумение за сътрудничество между ОСТС и НИПА има въведен реално работещ механизъм за ранно оповестяване и превенция на колективни трудови конфликти.
Г-н Владимир Бояджиев - Директор на НИПА запозна присъстващите членове на ОСТС с дейността на НИПА, законовите функции и основните дейности на Института. Той благодари за професионалната подкрепа, която получава от Областна администрация Враца и отличната организация във връзка с ангажиментите за периодично предоставяне на информация (на всеки два месеца), както и доброто отношение и кооперативност.
Той изтъкна, че на проведен семинар в Будапеща, във връзка с изпълнявания съвместен проект между НИПА и Международната организация по труда /МОТ/, Областна администрация – Враца е била представена като пример за добра практика по отношение на взаимната колаборация.
Експертите от НИПА представиха Механизмът за ранно информиране за възникващи колективни трудови спорове и самият Проект на Международната организация по труда за развитие на информационна система за управление на база данни за колективни трудови спорове в България.
Г-жа Искрена Йорданова представи кратък анализ на динамиката на действащите колективни трудови договори и анекси към тях за предприятия и общини на територията на Област Враца в периода 1.12.2011 г. – 1.12.2012 г.
Равнищата на договаряне в страната са три: отрасъл, община, предприятие. Общинските КТД се отнасят за дейности като образование,здравеопазване, социални услуги и култура, финансирани от общинските бюджети и осъществявани от множество предприятия.
В периода декември 2011 г.- декември 2012 г. на територията на Област Враца има пет действащи общински КТД: община Враца за дейност социални услуги и за медицински специалисти в училищата и детските заведения, община Козлодуй за дейност образование и община Мездра за дейностите читалища и здравеопазване.
Към 1.12.2012 г. на равнище „предприятие“ с териториален обхват – област Враца броя на действащите колективни трудови договори са 89. За сравнение през 2011 са били 93 или се отчита намаление. За изминалата година ръст е отбелязан в секторите: транспорт, складиране, пощи. Запазва се постоянен броят на КТД в производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци, хотелиерство и ресторантьорство, административни и спомагателни дейности, образование, култура, спорт и развлечения.
Спад има в секторите – селско, горско и рибно стопанство, преработваща промишленост, държавно управление, хуманно здравеопазване и социална работа.
За Област Враца най-голям дял на сключени КТД има в образование, хуманно здравеопазване и социална работа.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар