*
Борба с вредителите

В МЕЗДРА ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ ПО ОП"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

|
В МЕЗДРА ПРЕДСТАВИХА ПРОЕКТ ПО ОП"РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"

Представяне на проекта „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”.
На пресконференция, състояла се  в Заседателната зала на Община Мездра, кметът Иван Аспарухов и зам.-кметът по управление на проекти и инвестиции инж. Николинка Кътовска представиха публично проекта „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура” с Бенефициент – Община Мездра. Той се осъществява по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/039 на ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

На брифинга широката общественост беше запозната с целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта. Основната цел е да се осигури високо ниво на енергийна ефективност на общинската образователна инфраструктура, а специфичните цели: да се повиши енергийната ефективност в четири общински учебни заведения; да се осигури благоприятна работна среда за деца, ученици, учители и помощен персона и да се повиши публичната информираност за интелигентно използване на енергията.

По проекта ще бъдат санирани ЦДГ №1, ЦДГ №2 и ПГ „Алеко Константинов” – гр. Мездра и ОДЗ – с. Зверино, в които се обучават и възпитават 319 деца и ученици и работят 58 педагози и помощен персонал. Инвестицията е насочена и към подобряване на достъпа до образование и интеграция на децата и учениците от ромски произход.
Представен бе и екипът за управление на проекта: инж. Антон Антонов – ръководител, Христо Михайловски – технически координатор и Цецка Кирилова – счетоводител.

Община Мездра е сключила договори за изпълнител на строително-монтажните работи с „Главболгарстрой” АД – София, за строителен надзор със „Синко Инженеринг” АД – София и за упражняване на авторски надзор – с „ВКД Инженеринг” ЕООД – Враца.
Бюджетът на проекта е 891 730.89 лв., от които 757 971.26 лв. (85%) безвъзмездно финансиране от ЕФРР и 133 759.63 лв. (15%) собствен принос на Община Мездра. Срокът за изпълнение е 14 месеца, до 28 май 2013 г.Този документ е създаден в рамките на „Община Мездра с енергийно-ефективна образователна инфраструктура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар