*
Борба с вредителите

В БЕЛОГРАДЧИК ЗАПОЧВАТ РАБОТА ПО НЯКОЛКО ПРОЕКТА

|
В БЕЛОГРАДЧИК ЗАПОЧВАТ РАБОТА ПО НЯКОЛКО ПРОЕКТА

Кметът на община Белоградчик Борис Николов подписа няколко договора, чието изпълнение предстои да започне в близко време.
Единият от тях е по проект на тема „Да се погрижим заедно за нашите близки” с Министерството на труда и социалната политика. Проектът е по схема „Помощ в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, безвъзмездно финансиран от Европейски социален фонд” и е на стойност 198 406 лева.
От началото на новата 2013г. ще стартира подаването на молбите от потребителите и асистентите. Ще бъдат наети общо 40 безработни лица, от тях 26 ще предоставят услугата домашен санитар, 12 – асистент социален работник, един координатор и един касиер. Всичките ще предоставят почасови услуги на 98 потребители от града и селата, които ще бъдат възрастни, самотно живеещи и лица с увреждания. Ангажираните по проекта лица ще бъдат на 8 часов работен ден с възнаграждение 320 лева.
Условието, на което трябва да отговарят кандидатите за асистент – социална работа или домашен санитар е да бъдат безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”. Съгласно изискванията не е допустимо да бъдат наемани на работа кандидати на пенсионна възраст.
В Държавен фонд „Земеделие” бе подписан Договор по програма за Развитие на селските райони, мярка 321, проект на тема „Реконструиране и подобряване на съществуващи центрове за културни и социални услуги на територията на община Белоградчик”. Две от основните дейности са: Ремонт и преустройство на Народно читалище „Развитие – 1893г.” и „Обособяване на център за настаняване от семеен тип за възрастни лица с деменция в село Дъбравка”. Одобрените за финансиране разходи са на стойност 2 140 130 лева, от тях за читалището – 1 584 118 лв., и за центъра – 362 706 лв. Срокът на Договора е до 30 месеца от датата на избор на изпълнител, но не по-късно от 15 юли 2015 година.
Друг подписан Договор с Фонда, мярка 311 за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за 12 деца, лишени от родителски грижи, или с увреждания. Стойността на проекта е 666 639 лева. Срокът за изпълнение е 30 месеца от съгласуване на процедурите, но не по-късно от 15 юли 2015 година.
По Програма за развитие на селските райони, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” подписан договор по проект на тема: „Изграждане и реконструкция на спортни съоръжения в кв.18 по плана на град Белоградчик”
Стойност на проектното предложение е: 4 336 292,00 лева
Основни дейности по проекта:

Реконструкция и модернизация на „Многофункционална спортна зала” – 2 785 714,00

Реконструкция на „Градски стадион и ситуиране на спортна площадка /тренировъчно игрище/”- 644 090,00 лв.

Реконструкция на „Комбинирано съоръжение за спорт” – 491 428,00 лв

По същата програма и мярка е подписан договор и по проект „Изграждане и развитие на информационен център на територията на Община Белоградчик”.
Стойността на проектното предложение е: 326 818,00лева
Основни дейности по проекта:
Общината Белоградчик е кандидатствала и с други проекти по оперативните програми „Регионално развитие” и „Административен капацитет”, които чакат оценка.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар