*
Борба с вредителите

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ В РАБОТНАТА СРЕДА

|
УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ КАМПАНИЯТА ЗА ПСИХОСОЦИАЛНИТЕ ФАКТОРИ В РАБОТНАТА СРЕДА

Успешно приключи националната кампания на Главна инспекция по труда за психосоциалните фактори в работната среда. Изпълнена е основната цел максимален брой работодатели и социални партньори да бъдат ангажирани с установяване и подобряване на психосоциалните фактори, които оказват влияние върху работната среда. Извършени са 570 проверки в  предприятия от икономически дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа” и „Товарен автомобилен транспорт”. В сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа” от 74% от проверените работодатели е изготвена оценка на психосоциалните фактори в работната среда. След изготвена оценка на риска са предприети съответни действия за отстраняване и ограничаване на неблагоприятното им  въздействие, разпределени както следва: превантивни - 46%, коригиращи - 22% и смекчаващи – 32%. В сектор „Товарен автомобилен транспорт” оценка на психосоциалните фактори в работната среда е извършена от 51% от работодателите и предприетите от тяхна страна превантивни действия са 42%, коригиращи - 31% и смекчаващи – 27%. Постигната е инспекционната цел за извършване на максимален брой проверки в секторите здравеопазване и транспорт, както и предварително определените индикатори: Със 7%  е увеличен броя на предприятията от „Хуманно здравеопазване и социална работа” и „Товарен автомобилен транспорт”, в които са подобрени условията на труд, свързани с психосоциалните фактори в работната среда; С 5% е увеличен броя на предприятията от сектор „Хуманно здравеопазване и социална работа”, в които е подобрено качеството на оценката на риска на работните места; С 2% е увеличен броя на предприятията от сектор „Товарен автомобилен транспорт”, в които е подобрено качеството на оценката на риска на работните места.   XXX   Кампанията “Оценка на психосоциалните фактори в работната среда” се организира  от Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC) и се проведе едновременно във всички страни от Европейския съюз в периода от 1 октомври до 30 ноември 2012г., като първоначално се концентрира в секторите здравеопазване, социални дейности, услуги (хотели и ресторанти) и транспорт. За реализация на кампанията в България специално са подготвени 60 инспектори по труда, които преминаха теоретическо и самостоятелно практическо обучение. В нспекционната кампания са прилагани методите и инструментите, разработени от SLIC, а именно: анкетиране на работещите, срещи и интервюта с работодатели, обход на работните места и интервюта с работещите. При проверките на част от предприятията в сектор “Хуманно здравеопазване и социална работа” са използвани и методите на групови срещи и дискусии. Прилагането на тези методи даде възможност за относително точна оценка на въздействието на психосоциалните фактори в работната среда и определяне на приоритети. Въз основа на резултатите от инспектирането голяма част от работодателите изготвиха или подобриха програмите си за ограничаване на психичното напрежение и стрес по време на работа. В тях бяха включени мерки като: провеждане на тиймбилдинг; осигуряване на занимания по лечебна физкултура за работещи при високи нива на стрес; обучение на персонала за работа с рисков контингент; провеждане на по-чести срещи на работещите с висшето ръководство за обсъждане на конкретни проблеми; организиране на допитвания до работещите за организацията, съдържанието и обема на работата, награждаване за постигнати резултати в работата. В една от проверяваните болници е назначен психолог за консултиране на работещите по психологически проблеми, провеждане на тренинги, оказване на помощ при решаване на кризи, конфликти и различни проблеми, възникнали на работното място. Служителите са обучени на техники за справяне със стреса – релаксация, баланс на желания и възможности и самоконтрол. При проверките в икономическа дейност „Товарен автомобилен транспорт” е установена добра практика по отношение изготвената оценка на риска, в която са включени съществуващите потенциални психосоциални фактори. Всички работни места са оценени и от гледна точка на психосоциалните фактори. В част от предприятията е извършено задълбочено проучване на психосоциалните рискове и стрес и са проведени обучения на работещите. През 2013 г. кампанията ще се проведе в икономически дейности „Хотелиерство” и „Ресторантьорство”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар