*

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН – ВРАЦА - ВЪРШЕЦ”

|

На 13.09.2023г. от 13:00 часа в село Борован, община Борован, се състоя Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец”.

На учредителното събрание присъстваха 27 (двадесет и седем) лица, представители на публичния, стопанския и нестопански сектор, подали регистрационна форма.

Представители на публичния сектор бяха г-н Калин Каменов - кмет на Община Враца, инж. Иван Лазаров – кмет на Община Вършец, инж. Десислава Тодорова – кмет на Община Борован бе представлявана от Илияна Донкова– зам. кмет на община Борован.

Учредителното събрание се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел в обществена полза по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

2. Приемане на Устав на Сдружение „МИГ Борован – Враца - Вършец”.

3. Избиране на членове на Управителния съвет на Сдружението.

4. Избиране на Председател и на Заместник-председател на Управителния съвет на Сдружението.

5. Определяне размера на учредителната вноска и на годишния членски внос.

6. Други.

Председателят на Събранието, г-жа Виктория Герчева – юрист от Община Враца, предложи точка 6“ Други“ да включва:

6.1.Приемане на Вътрешен правилник за дейността на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец”.

6.2.Възлагане на избрания Председател на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец” да подготви и подаде необходимите документи за регистрация на сдружението в Агенцията по вписванията – Враца.

За членове на Управителния съвет на Сдружението бяха избрани:

1. Инж. Десислава Тодорова - кмет, в качеството си на законен представител на Община Борован (публичен сектор);

2. Калин Каменов - кмет, в качеството си на законен представител на Община Враца (публичен сектор);

3. Инж. Иван Лазаров – кмет, в качеството си на законен представител на Община Вършец (публичен сектор);

4. Савка Серафимова - в качеството си на председател на УС и представител на Пенсионерски клуб „Чинарите“ – гр. Вършец (нестопански сектор);

5. Христо Донков - в качеството си на физическо лице (нестопански сектор).

6. Даниела Алексова, в качеството си на управител и представител на „ДДС-06“ ЕООД – гр. Вършец (микропредприятие в сферата на търговията и услугите – стопански сектор);

7. Нели Иванова, в качеството си на представител на "Агротрейд СС“ - с. Борован (стопански сектор).

За председател на Управителния съвет на Сдружението беше избрана инж. Десислава Тодорова – кмет на Община Борован, с пълно мнозинство.

За заместник-председател на Управителния съвет на Сдружението беше избрана Савка Серафимова - председател на УС и представител на Пенсионерски клуб „Чинарите“ – гр. Вършец.

Сдружението се самоопредели като организация за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на чл. 37 - 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), създадена като публично - частно партньорство на местно ниво със следния предмет - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Борован, община Вършец и 22 – те населени места на община Враца . Приоритетите на Сдружението са насочени към развитието на селските райони в сферите на: конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар