*
Борба с вредителите

ТРУДЪТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ СЕ ПОЛЗВА СЪС СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА ОТ ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

|
ТРУДЪТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ СЕ ПОЛЗВА СЪС СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА ОТ ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Трудът на непълнолетните лица в Република България се ползва със специална закрила от трудовото законодателство, което е хармонизирано с европейските изисквания и стандартите на МОТ. Кодексът на труда предвижда специална процедура за наемане на работа на лица до 18-годишна възраст. Непълнолетните могат да бъдат наемани на работа само след издадено от Инспекцията по труда разрешение за всеки отделен случай. Допускането до работа на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията по труда е незаконосъобразно и се квалифицира като престъпление. В Наказателния кодекс е създадена правна норма, която предвижда санкция лишаване от свобода и глоби в солидни размери за работодателите, които наемат на работа непълнолетни лица без разрешение, издадено от Инспекцията по труда. За реализиране на специалната закрила върху труда на непълнолетните,  е забранено назначаването им на работа, която е извън техните физически или психически възможности; свързана е с излагане на вредно физично, биологично или химично въздействие; в условия на радиация; при изключително ниски или високи температури; свързана е с риск от трудови злополуки; за които се предполага, че не могат да бъдат осъзнати или избегнати от непълнолетното лице поради неговата физическа или психическа незрялост. През 2011 г. от Главна инспекция по труда са поискани общо 1838 разрешения за наемане на работа по трудови правоотношения на лица до 18 години. От тях 69 са поискани за наемане по трудови правоотношения на лица до 16 години и 1769 – за лица, навършили 16 години.   Дадени са общо 1802 разрешения за наемане на работа на лица до 18 години, като 65 разрешения са дадени за наемане на лица до 16 години и 1737 – за наемане на работа на лица, навършили 16-годишна възраст. Най-много искания за даване на разрешения за наемане на лица до 18 години по трудови правоотношения са постъпили от работодатели от икономически дейности: „Хотелиерство”, „Ресторантьорство”, „Търговия на дребно” и „Други персонални услуги”.                 От Дирекциите „Инспекция по труда” през 2011 г. са констатирани общо 84 нарушения на правните норми, закрилящи труда на непълнолетните. Установени са 42 случая на нарушаване на разпоредбата за забрана за извършване на определени видове работа от непълнолетни. Констатиран е един случай на наемане на работа на лице до 18 години без получено предварително разрешение и 17 нарушения на забраните за полагане на нощен труд, едно нарушение, свързано с полагане на извънреден труд, както и упражняване на труд с продължителност на работното време над законоустановеното. Установени са 22 нарушения, свързани с работа на непълнолетни лица, несъответстваща на даденото от Инспекцията по труда разрешение. Правните ограничения за продължителността на работното време на наетите непълнолетни лица се нарушават главно от работодатели на хотели и ресторанти, на предприятия от търговията, производството на хранителни продукти и напитки и облекло. Допускането на тези нарушения предопределя и дългосрочността на приоритетите в инспекционната дейност на ИА „ГИТ”  в посочените икономически дейности. За периода от месец януари 2012 г. до месец май 2012 г. са поискани общо 228 разрешения за работа на непълнолетни лица (в това число 4 искания за приемане на работа на лица, ненавършили 16 години). Дадени са 205 разрешения за приемане на работа на непълнолетни лица (в това число 2 разрешения за приемане на работа на лица, ненавършили 16 години). Отказите са общо 7. Най-много са поисканите и дадени разрешения в икономически дейности: „Ресторантьорство” – 86 искания за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица и 83 дадени разрешения; „Хотелиерство” - 50 искания и 42 дадени разрешения; „Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети” - 27 искания и 19 дадени разрешения; „Производство на облекло” - 21 искания и 21 дадени разрешения; „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих” - 16 искания и 16 дадени разрешения. Най-много са издадените разрешения за постъпване на работа на непълнолетни лица от Дирекция „Инспекция по труда” (ДИТ) Бургас – 58; ДИТ Благоевград – 29; ДИТ Добрич – 15 броя. . В сравнение със същия период на 2011 г., когато са дадени 186 разрешения при поискани 201, има леко увеличение на броя на поисканите и дадени разрешения. По вече установена традиция в летния период от началото на месец юни до края на месец август дирекциите „Инспекция по труда” в страната приоритетно извършват проверки по спазване разпоредбите на Кодекса на труда, закрилящи труда на лицата под 18 години. Проверяват се работодателите, поискали разрешения за наемане на непълнолетни, както и такива, на които е отказано издаването на разрешение; работодатели, за които в миналото са установени нарушения във връзка с полагане на труд от непълнолетни, както и работодатели, срещу които са постъпили сигнали за допуснати нарушения на трудовото законодателство, и по-специално на нормите, закрилящи труда на лицата до 18 г. Най – често срещаните нарушения при осъществяване на трудовите правоотношения на непълнолетните лица са наемане на работа без получено предварително разрешение от Инспекцията по труда; не сключване на трудов договор; приемане на работа без извършен предварителен медицински преглед; без дадено заключение от Службата по трудова медицина за годност за изпълняване на възложената работа и с платения годишен отпуск, който се уговаря в по-малък размер от допустимия по закон. В цялата страна по време на ежегодната кампания инспекторите по труда провеждат срещи и беседи с ученици от гимназиалния курс за  разясняване на  реда за наемане на работа на непълнолетни лица.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар