*
Борба с вредителите

ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА СЗДП ОТЧЕТОХА ДЕЙНОСТТА СИ НА СТОПАНСКИ СЪВЕТ

|
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА СЗДП ОТЧЕТОХА ДЕЙНОСТТА СИ НА СТОПАНСКИ СЪВЕТ

Стопански съвет на ръководството на Северозападно държавно предприятие-Враца бе проведено с директорите и главните счетоводители на териториалните поделения. Приети бяха годишните финансови отчети за 2023 г. и отчетите за първото тримесечие на 2024г. от независими одитори. На работната среща присъстваха всички членове на Управителния съвет на предприятието. По време на съвета бе разгледано изпълнението на предвиденото ползване на дървесина към 10 април 20204г. Директорите отчетоха изпълнението на лесокултурните дейности – почвоподготовка, залесяване и попълване в държавните горски територии, равнището на добивите и реализация на дървесината, сключените договори с дърводобивни фирми и финансовите резултати към момента.
Тема на разговорите бяха още неблагоприятните пазарни условия, възможностите за увеличаване обема на продажбите до края на годината, засушаването, сезонните пожари и свързаната с тях превенция. Обсъдени бяха възможностите за подмяна противопожарното оборудване в горските стопанства и обучение на техните служители в борбата с горските пожари.
Във връзка с промените в чл. 120 , ал.6 от Закона за горите и издаването на Позволително за ползване недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове на физически лица, бяха коментирани начините и средствата за контрол при извършване на тази дейност.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар