*
Борба с вредителите

СТАРТИРА ПОЛЕВО ПРОУЧВАНЕ НА МИГРАЦИЯТА НА ПТИЦИТЕ

|
СТАРТИРА ПОЛЕВО ПРОУЧВАНЕ НА МИГРАЦИЯТА НА ПТИЦИТЕ

Белослатинското село Галиче е една от 14-те точки за полево проучване на миграцията на птиците, което стартира на 05 август 2011 г. на територията на Северна България.
В продължение на 3 месеца в населеното място от Област Враца ще се установяват основните миграционни трасета и най-важните места, които се използват от птиците по време на есенната миграция за хранене, почивка и стациониране с оглед тяхното опазване и намаляване риска от реализирането на бъдещи инвестиционни намерения и проекти в тези територии. В село Галиче вече са командировани експерт от обединение “Еконект” и доброволец, които ще засичат пътя на видовете ежедневно от 7.30 до 18 часа.
Основните задачи са:
- Установяване на фронта, участъците и интензивността на миграцията на реещите се птици;
- Установяване характера на дневната и нощната миграция в районите на проучване;
- Установяване на местата, ползвани от птиците за нощувка, почивка и хранен по време на пролетна и есенна миграция.
Обект на полевите проучвания ще бъдат реещите се птици – грабливи птици, щъркели, пеликани и жерави, както и нерещите се - ливадния дърдавец, пъдпъдъка, пчелояда и бреговата лястовица.
За всички реещи се птици основният метод е визуалното проучване, което ще бъде съчетано с радарни проучвания, за да се калибрират измерванията на разстоянията и височините на полетите. Нощната миграция се проследява в районите, където са разположени радарните системи, а на останалите наблюдателни точки – визуално в нощите с пълнолуние. Успоредно с радарни проучвания на нощната миграция ще се прилагат техники за определяне на птиците по звук.
Всички данни от наблюдението трябва да бъдат описани в полеви формуляр, който съдържа работна карта и форми за общо описание на мониторинга в района на проучването.
Проучването на миграцията се извършва по утвърдена методика за полево проучване на миграция по комбиниран визуален и радарен метод по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза І” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, обособена позиция 7: “Определяне и минимизиране рисковете за дивите птици”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар