*
Борба с вредителите

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

|
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ

Сесия на Общински съвет Вършец се проведе днес, 27 септември 2012 г. от 14.00 часа.

На заседанието присъстваха всички 13 общински съветници, приетият дневен ред бе от 23 точки.

Сред важните теми за дебат, предложени на общинските съветници бяха приемане на Наредба за регулиране на броя на бездомните кучета и котки, притежаване и отглеждане на животни, домашни любимци на територията на община Вършец; приемане на Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация на територията на община Вършец; приемане на Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на Община Вършец. Във връзка с приемането на така дълго очакваната и дебатирана от жителите на общината Наредба за отглеждане на репродуктивни домашни животни на заседанието присъстваха граждани, които изразиха своето становище, направиха предложения и отправиха питания към общинските съветници и кмета на общината.

Сред останалите теми за дебатиране и решения бяха: актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2012 г.“; вземане на решение за провеждане на втори публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на кафе автомати и автомати за пакетирани стоки; провеждане на втори публичен търг с явно наддаване за продажба на 4 бр., недвижими имота/ земеделски земи/.

Разглеждане на докладни записки от ръководители на институции, изказвания, питания, становища и предложения по обществено значими въпроси, бяха останалите точки в дневния ред на заседанието на съветниците.

Съветниците решиха всички нови и актуализирани наредби, приети на днешното заседание, да бъдат публикувани на интернет страницата на Община Вършец в 7-дневен срок от тяхното приемане.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар