*

СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ ХАЙРЕДИН” СТАРТИРА ПРОЕКТ

|
СДРУЖЕНИЕ „НОВ ПЪТ ХАЙРЕДИН” СТАРТИРА ПРОЕКТ

Сдружение „Нов път Хайредни” ще проведе  утре конференция за старт на проект  «Интегриране на уязвими групи от хора на пазара на труда», финансиран по   Оперативна  програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна  финансова  помощ BG051PO001-1.1.07 «Вземи живота си в свои ръце «, съгласно Договор за безвъзмездна помощ  № ESF -1107-05-05002.         Проектът ще се реализира в рамките на  петнадесет месеца  на територията  на община Хайредин, община Бяла Слатина и община Кнежа. Партньори по проекта са  „Аспарухов вал” ЕООД гр. Кнежа, ЕТ „АНТО – Тодор Алексиев - Емил Алексиев” с. Хайредин,  Сдружение „Различни, но ръка за ръка” гр. Бяла Слатина  и  Сдружение „Център за подпомагане на ромските инициативи” гр. Бяла Слатина.  Общата  цел  на проекта е повишаване конкурентоспособността на уязвимите, неактивните и обезкуражените лица на пазара на труда чрез изграждане на професионални умения и квалификация, и осигуряване на заетост. Предвидените дейности ще  спомогнат за постигане на специфични цели на проекта:  1. Идентифициране и мотивиране на обезкуражените и неактивни лица в общини Хайредин, Бяла Слатина и Кнежа.   2. Предоставяне на посреднически услуги на  55  идентифицирани лица за включване в професионално обучение и стаж  3. Предоставяне на професионално обучение за овладяване на част от професия „Офис сътрудник” и „Социален асистент” на 55 идентифицирани лица. 4. Включване в стажуване на   44 успешно завършили обучението лица. Проектът е насочен към най-рисковата и уязвима група сред безработните и обезкуражените лица. С предоставянето на професионално обучение и последваща заетост на целевата група, проектът ще допринесе за изпълнение на стратегическата цел на ОП РЧР „да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване.”


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар