*
Борба с вредителите

СЪВЕТНИЦИ ЗАСЕДАВАТ ИЗВЪНРЕДНО НА 18 СЕПТЕМВРИ

|
СЪВЕТНИЦИ ЗАСЕДАВАТ ИЗВЪНРЕДНО НА 18 СЕПТЕМВРИ

Извънредно заседание ще проведе Общинският съвет във Враца на 18 септември о 17.00 часа в градската концертна зала. В дневния ред на сесията, освен питания на съветници, е включена докладна относно: Определяне на зони за въздействие по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца (ИПГВР)” по ОПРР 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие”   Община Враца е бенефициент по проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие” /ИПГВР/ по ОП „Регионално развитие”. Определените зони за въздействие са:   Зона с публични функции – зона „О” - площ – 2646 дка; приблизителен брой население – 18799 жители; териториален обхват : от юг - бул. „Втори юни”, ул. „Поп Сава Катрафилов”, „Крайречен булевард”, ул. „Г. Бенковски”, ул. „Войнишка”, ул. „Стара планина” и Врачански балкан; от изток - ул. „Екзарх Йосиф”, бул. „Демокрация” и ул. „Никола Войводов”, от север - бул. „Васил Кънчов” и ул. „Илинден”; от запад – бул. „Христо Ботев”  и ХВЗ (северозападна граница на бивше военно поделение); Зона със социални функции - зона “С” - площ – 1215 дка; население около – 24325 жители; териториален обхват: – от юг – ул. „Европа”, от изток – бул. Мито Орозов”, от север – бул. „България” и продължението му в посока запад-югозапад; от запад – ул. „Европа”; Индустриална /икономическа/ зона - съкратено зона “И1,И2” -  И1- площ 2544 дка; И2 – площ  - 829 дка; И общо – площ – 3373 дка; териториален обхват на И1: от северозапад - ул. „Братя Миладинови” и бул. „Мито Орозов”, от юг – ул.”Околчица” и ж.п. линия; от изток и североизток – землище на гр. Враца. териториален обхват на И2: от юг – бул.”Втори юни”; от изток – граница на имот Химко; от север – землище на гр. Враца; от северозапад – Източна промишлена зона 1 и от запад – ул. „Васил Кънчов”.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар