*
Борба с вредителите

СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА

|
СЪВЕТНИЦИ ГЛАСУВАТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА

Председателят на общинския съвет във Враца инж. Петя Аврамова ще внесе на предстоящото на 31 юли заседание докладна за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Част от промените регламентират ползването на допълнителни средства от местните парламентаристи. Както е известно, споровете за тези плащания доведоха до яростен конфликт между общинската администрация и общинския съвет. Ето и част от по-интересните нови текстове. Чл.24. (1) Общинският съветник има право: 1. да бъде избиран в състава на постоянните и временните комисии на Общински съвет – Враца; 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общински съвет – Враца разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения по ред, определен от този правилник; 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета; 4. да отправя питания към кмета. На питането се отговаря писмено на следващото заседание на Общински съвет – Враца; 5. да ползва материално-техническата база и да бъде обслужван от администрацията на общината; 6. на достъп до ръководните длъжностни лица в администрацията на Община Враца; 7. да получава необходимата за осъществяване на своята дейност информация съгласно чл.33, ал.2 от ЗМСМА; 8. да получава месечно възнаграждение за изпълнение на задълженията си в максимално допустимия размер, определен съгласно правилата на чл.34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; 9. на пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета в размер до триста лева месечно, които се поемат от общинския бюджет. Направените от съветника разноски се отчитат с разходно оправдателни документи, които се представят в касата на община Враца най-късно до двадесето число на месеца, следващ месеца, през който е извършен разходът. Заплащането се извършва в петдневен срок след представяне на отчета и приложенията към него. (2) Разноски по смисъла на т.9 от предходната алинея са разходите:  1. за консултантски услуги, свързани с дейността на общинския съветник в работата на Общински съвет – Враца;  2. за комуникационни и информационни услуги /телефон, интернет, пощенски и други услуги/;  3. за наем на помещение, в.т.ч. осветление, отопление и вода;  4. за гориво;  5. за канцеларски и рекламни материали, консумативи;  6. за други материали и услуги, свързани с дейността на общинските съветници, които  са одобрени от председателския съвет на Общински съвет-Враца.   §4. В чл. 45 се въвежда нова ал. 4 със следния текст:   (4) По решение на председателския съвет председателят насрочва извънредно заседание, чиито дневен ред да съдържа единствено питания и актуални въпроси към кмета на общината, отправени от общински съветници и граждани. Кметът на общината задължително отговаря и писмено на всички питания и актуални въпроси, които са постъпили в срок до седем дни преди датата на провеждане на заседанието по предходното изречение.                 §6.Текстът на чл.100, ал.1 се изменя така:                                                                                                                      (1) В дневния ред на всяко заседание на Общински съвет – Враца се предвижда като точка втора “Питания от граждани”, по която се дава думата на граждани,  които желаят да се изкажат или да поставят своите въпроси към Общински съвет – Враца, кмета на общината и общинската администрация.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар