*
Борба с вредителите

СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВРАЧАНСКО

|
СЪСТОЯНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВРАЧАНСКО

През м. Март броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 4794, което е с 8 лица повече в сравнение с предходния месец Февруари и с 58 лица повече в сравнение със същия месец на миналата година. Равнището на безработица е 13,35 % за ДБТ – Враца - Община Враца - 11,72% - Община Криводол - 36,60% Равнище на безработица  към 31.03.2012 год. за страната  -  11,47 % Равнище на безработица  към 29.02.2012 год. за страната  -  11,53 % Равнище на безработица за Областта  към 31.03.2012 год -  19,28 % Равнище на безработица за Областта  към 29.02.2012 год -  18,94 %   - Безработни жени  - 2 373 бр. - Безработни мъже – 2 421 бр.   Безработни младежи до 29 год. - 910 бр. Общ. Враца – 725 бр. Общ. Криводол - 185 бр.   Безработни  над 50-годищна възраст – 1 731 бр. Общ. Враца – 1 411 бр. Общ. Криводол - 320 бр. Безработни лица с трайни увреждания – 370 бр. -   Общ. Враца – 325 бр. Общ. Криводол - 45 бр. Образователен признак: Висше образование -   577 Средно образование - 2695 Основно и по-ниско - 1522 Равнище на безработица, за Област Враца към 31.03.2012г.   Брой безработни Равнище  Бюро по труда   на (Район/Община) към 31.03.2012 безработица      /  %  / 1 2 3 БТ-Бяла Слатина 3383 36,58 Бяла Слатина 2583 33,05 Борован 800 55,79 БТ-Враца 4794 13,35 Враца 3934 11,72 Криводол 860 36,60 БТ-Козлодуй 1982 17,32 Козлодуй 1406 13,86 Хайредин 576 44,27 БТ-Мездра 2452 20,76 Мездра 1718 18,13 Роман 734 31,37 БТ-Оряхово 1832 28,20 Оряхово 1096 29,53 Мизия 736 26,41   В зависимост от икономическите дейности, броят на новорегистрираните безработни лица през месеца е най-висок при освободените от сферата на “Услугите”- 262 лица, от които “Търговия“ - 87 лица, “Държавно управление” – 38 лица и от  “Операции с недвижими имоти”- 31 лица, следвани от сферата на “Индустрията” – 109 лица и др. Изходящият поток през м. Март 2012 г. обхваща 500 лица, от които 228 лица започнали работа и 272 лица отпаднали от регистрация в ДБТ . През месец Март работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ 178 работни места и 105 работни места по програми за заетост. Заети са общо 164 работни места, от тях 102 са на първичен пазар, а 61– по програми за заетост. Свободните работни места в края на месеца са 62 броя.   През месец Март 297 лица са работили по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”, от тях 27 лица са по одобрени проекти, а 270 лица - в  аварийни дейности в Община Враца и Община Криводол.   През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 78 лица. През м. Март в  Дирекция “Бюро по труда” – Враца по Национална програма “Помощ за пенсиониране” е работило 1 лице.               През м. Март по Програма “Старт на  кариерата” са работили 15 лица.   Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания. През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 32 лица.               През м. Февруари по Програма “Мелпомена”  е работило 1 лице.   Национална програма “Нова възможност за заетост” Основна цел на програмата е ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на освободени лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството. През отчетния период 6 лица са работили по условията на програмата.    По схемите на ОПРЧР се отчита следния напредък:             Към 31.03. 2012 г. по схеми  “АЗ МОГА” :                 -Общ брой подадени заявления за обучение: 2 011 бр.               -Брой лица, включени в обучение: 1 274 бр.               -Брой лица, успешно завършили обучение: 881 бр.   - По схема BG051PO001-1.1.05 - «ОТНОВО НА РАБОТА»  през месец Март по условията на проекта общо са работили 20  лица.   По схема BG051PO001-2.1.12 – “АДАПТИВНОСТ” - през отчетния месец 44 заети лица са включени в обучение за придобиване на професионална квалификация.   - По схема BG051PO001-1.1.03 – “РАЗВИТИЕ” - През отчетния период 388 лица работят по условията на тази схема, като 277 в община Враца и 111 в община Криводол. Подадена е 1 нова заявка от работодател Община Враца за 18 работни места „работник подръжка пътища”.   - По схема BG051PO001-1.1.06 - „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж"  през отчетния период са постъпили 3 заявки от  работодатели, с които са заявени 6 работни места. В заетост са включени 3 нови лица, като общо по условията на проекта през отчетния месец са работили 18 лица.                 По схема BG051PO001-1.2.01 - „Подкрепа за предприемчивите българи- Компонент 1” - през отчетния период 13 безработни лица са подали заявления по проекта.  През месеца 24 лица са завършили обучение по специалност „Малък и среден бизнес”.   По схема BG051PO001-2.2.01 - „По близо до работа" през месец Март 12 лица са ползвали посреднически услуги, мотивиране и консултиране за включване в проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар