*

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.5.2023 - 31.5.2023 Г.

|
РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКЦИЯ „ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА“ ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 01.5.2023 - 31.5.2023 Г.

През отчетния период дейността на дирекция „Инспекция по труда“ (ДИТ) Враца бе насочена приоритетно към решаване на получените жалби и сигнали. Акцент в контролната дейност на дирекцията са и обектите на контрол в секторите „Строителство“ и „Селско стопанство“, които са идентифицирани като рискови както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и по безопасността на труда.

 • Проверени - 126 предприятия от различни отрасли на икономиката, от тях:

-  Проверени за първи път – 12 бр.

-  Работещи чужденци – 110 лица.

-  Работещи непълнолетни - 4 лица.

 • Извършени 126 проверки, в т.ч.:

-  Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации – 6 бр.

-  Проверки за изпълнение на дадени предписания – 44 бр.

 • Извършени съвместни проверки с:

-  НОИ – 6 бр.

-  МВР - 1 бр.

-  ИА АА- 1 бр.

-  РЗИ- 1 бр.

-  РИОСВ- 1 бр.

-  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАТИ – 1 бр.

-  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ – 14 бр.

-  Общо констатирани нарушения – 606 бр., от тях за неизпълнени предписания- 1 бр.

 • В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения от инспекторите по труда са дадени 567 бр. задължителни за изпълнение предписания.
 • Спрени машини и съоръжения – 1 бр.
 • Спрени работни места – 7 бр.
 • Отстранени лица – 4 бр.
 • Потърсена административнонаказателна отговорност от нарушителите:

-  Съставени актове за административни нарушения – 27 бр. (за работа без трудов договор - 15 бр.) за 32 000 лв.

- Издадени наказателни постановления за стар период – 8 бр. за обща сума от 9 300 лв.

 • Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях – 1 бр.
 • Инспекцията по труда не е участвала в разследването на тежки трудови злополуки.
 • Благодарение намесата на Д „Инспекция по труда“ Враца намалява броят на фирмите, които забавят изплащането на трудовите възнаграждения. За периода са изплатени забавени заплати за стар период в размер на 15 000 лв.

Ефекти от инспекционната дейност

 • Подобрява се организацията по осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) в предприятията.
 • Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите, свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска чрез предоставянето на информация по време на проверките.
 • Подобрява се качеството на оценката на риска, а оттам и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги служби по трудова медицина.

 

Приоритетите за изпълнение на планираните мерки през 2023 г.:

  Инспекцията по труда използва повода да напомни на работниците, че трудовият договор се сключва преди постъпване на работа. Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от уведомлението, с което той е регистриран в НАП, както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска до работното място работник преди да е регистрирал в НАП трудовия му договор. За наетите за краткосрочна заетост за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, земеделските стопани могат да използват и т.нар. еднодневни договори. Тези договори отново се съставят в два екземпляра, единият от които задължително се връчва на работника преди започване на работа. В случай че работодателят желае да провери уменията на работниците и служителите, той може да сключи с тях договор с клауза за срок на изпитване. Срокът на изпитване се уговаря в трудовия договор, като не може да бъде повече от 6 месеца в общия случай. Когато обаче трудовият договор е срочен и е за период по-малко от 1 година, срокът за изпитване може да бъде максимум до 1 месец съгласно промените на трудовото законодателство от 1 август 2022 г.

За да бъдат защитени трудовите права на работниците и служителите, следва те да не се съгласяват да работят при условия, договорени устно. Трябва също да подават сигнали, докато са още на работните си места и може да бъде установено безспорно, че полагат труд без сключен трудов договор. За повишаване информираността на работещите по отношение декларирането на труда е разработена и брошура, която е публикувана в сайта на Инспекцията по труда https://www.gli.government.bg/bg/node/11956

През 2023 г. в сектор „Селско стопанство“, освен в растениевъдството, при контрола ще се акцентира и върху условията на труд и законосъобразното наемане на работна сила и в животновъдството. ИА ГИТ напомня на земеделските стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, розов цвят, лавандула и тютюн, че могат да наемат законосъобразно работна сила чрез трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа. Образци на еднодневни трудови договори те могат да генерират сами, по всяко време, дори в извънработното на администрацията, като използват специалния софтуер за предоставянето им, надграден по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“. Помощник-инспектори, назначени по проекта, който е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, могат да предоставят на земеделските стопани информация и да демонстрират функционалностите на софтуера, които улесняват администрирането на договорите.

             Работниците и служителите могат да проверят каква е вероятността полаганият от тях труд или част от него да е недеклариран, както и да получат насоки как да реагират в такива случаи чрез разработения от Инспекцията по труда специален софтуер. Той представлява въпросник, който оценява риска от недеклариран труд в различните му направления – работа без трудов договор или при фиктивни условия, нерегламентирани плащания, застрашени ли са животът и здравето на работещите и др. Софтуерът е създаден по трансграничния проект „Сътрудничество за достойни условия на труд“ („Cooperation for decent work“), финансиран от Фонда за двустранни отношения по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021. Инструментът за самооценка е свободно достъпен на сайта на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която е партньор по проекта, на адрес  https://www.gli.government.bg/udw/ 

              Осигурен е и пряк път към него чрез банера „Провери дали работиш недекларирано“.

              До него, както и до други информационни материали, насочени към ползите от декларирането на труда, достъп е осигурен чрез секцията „Дейност“, рубрика „Проекти“ – Проект DFPO-1.002-0002-C01 „Сътрудничество за достойни условия на труд“.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар