*
Борба с вредителите

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВРАЦА

|
РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА - ВРАЦА

И Н Ф О Р М А Ц И Я за дейността на Д ”ИТ”-Враца за периода 01.04-30.04.2012г.   Постигнати резултати от контролната дейност в обобщен вид   Извършени проверки общо – 136 бр.        Проверени -132 бр. предприятия в 40 отрасъла на икономиката от тях: Проверени за първи път – 17 бр. Персонал в проверените предприятия общо – 10 343 бр. от тях: Жени –     3035 бр. Мъже –     7308 бр. Работещи непълнолетни до 18 г. – 0 бр. Трудоустроени работници с намалена работоспособност – 387 бр. Работещи пенсионери – 349 бр. Работещи чужденци – 41 бр. Проверени предприятия със заети  в тях работници както следва: до     10 ч. – 74 бр. фирми          до     50 ч. – 34 бр. фирми до   250 ч. – 19 бр. фирми над  250 ч. -   4 бр. фирми Разпределение на проверките по видове: Проверки по национални и областни програми – 69 бр. от тях: Проверки по национални програми – 69 бр. Проверки по областни програми – 0 бр. Не планирани проверки – 67 бр. от тях: Проверки по извънредни национални кампании – 13 бр. Проверки за контрол на дадени предписания – 43 бр. Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации –10 бр. Проверки за разследване на трудови злополуки – 1 бр. Общо констатирани нарушения – 642 бр. от тях неизпълнени предписания – 5 бр. Разпределение на нарушенията по видове: -     По  организация на ЗБУТ – 221 бр. (липса на документи, инструктаж и обучение) -     По безопасност на труда – 78 бр. (защитно изпълнение на ел.съоръжения, предпазни и блокиращи устройства, личните предпазни средства, сигнално предупредителни устройства) -     По хигиена на труда – 59 бр. (свързани с измервания на факторите на работната среда, медицински прегледи, здравен анализ, санитарно битово обслужване, физиологичен режим на труд и почивка и др.) -     По трудови правоотношения – 284 бр. ( липса на документация, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, извънреден труд и др.) В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили 615 бр. принудителни административни мерки, от тях: Дадени задължителни предписания – 584 бр. Спрени машини и съоръжения – 28 бр. Въведен специален режим на работа – 2 бр. Отстранени работници и служители – 0 бр., поради липса на документ за правоспособност. Дадени устни разпореждания от инспекторите – 98 бр. Обявени трудови правоотношения с лица работещи без трудов договор – 1 бр. Потърсена административно наказателна отговорност от нарушителите: Съставени актове за административни нарушения – 48 бр. (от тях неизпълнени предписания – 4 бр.) от тях на: Работодатели (физически лица) – 1 бр. Работодатели (юридически лица) - 38 бр. Еднолични търговци – 4 бр. Длъжностни лица - 2 бр. Работници -   3 бр. Връчени наказателни постановления – 35 бр. от тях: Работодатели (физически лица) – 0 бр. Работодатели (юридически лица) – 28 бр. Еднолични търговци – 5 бр. Длъжностни лица -  2 бр. Работници -  0 бр. Извършени съвместни проверки с: НОИ – 1 НАП –1 МВР – 2 РИОКОЗ / ГЗ / КТИ/АА - 7 АЗ - 4 ДНСК – 2 ИДТН - 1 СИНДИКАТИ – 4 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - 22 Няма регистрирана смъртна трудова злополука Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях  – 6 бр. Възстановени изгубени трудови книжки – 3 бр.   Ефекти от инспекционната дейност Подобрява се организацията по осигуряване на ЗБУТ в предприятията. Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките; Подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска, както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги СТМ; Намалява броя на работещите без трудови договори;       И Н Ф О Р М А Ц И Я за дейността на Д ”ИТ”-Враца за периода 01.04-30.04.2012г.   Постигнати резултати от контролната дейност в обобщен вид   Извършени проверки общо – 136 бр.        Проверени -132 бр. предприятия в 40 отрасъла на икономиката от тях: Проверени за първи път – 17 бр. Персонал в проверените предприятия общо – 10 343 бр. от тях: Жени –     3035 бр. Мъже –     7308 бр. Работещи непълнолетни до 18 г. – 0 бр. Трудоустроени работници с намалена работоспособност – 387 бр. Работещи пенсионери – 349 бр. Работещи чужденци – 41 бр. Проверени предприятия със заети  в тях работници както следва: до     10 ч. – 74 бр. фирми          до     50 ч. – 34 бр. фирми до   250 ч. – 19 бр. фирми над  250 ч. -   4 бр. фирми Разпределение на проверките по видове: Проверки по национални и областни програми – 69 бр. от тях: Проверки по национални програми – 69 бр. Проверки по областни програми – 0 бр. Не планирани проверки – 67 бр. от тях: Проверки по извънредни национални кампании – 13 бр. Проверки за контрол на дадени предписания – 43 бр. Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации –10 бр. Проверки за разследване на трудови злополуки – 1 бр. Общо констатирани нарушения – 642 бр. от тях неизпълнени предписания – 5 бр. Разпределение на нарушенията по видове: -     По  организация на ЗБУТ – 221 бр. (липса на документи, инструктаж и обучение) -     По безопасност на труда – 78 бр. (защитно изпълнение на ел.съоръжения, предпазни и блокиращи устройства, личните предпазни средства, сигнално предупредителни устройства) -     По хигиена на труда – 59 бр. (свързани с измервания на факторите на работната среда, медицински прегледи, здравен анализ, санитарно битово обслужване, физиологичен режим на труд и почивка и др.) -     По трудови правоотношения – 284 бр. ( липса на документация, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, извънреден труд и др.) В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили 615 бр. принудителни административни мерки, от тях: Дадени задължителни предписания – 584 бр. Спрени машини и съоръжения – 28 бр. Въведен специален режим на работа – 2 бр. Отстранени работници и служители – 0 бр., поради липса на документ за правоспособност. Дадени устни разпореждания от инспекторите – 98 бр. Обявени трудови правоотношения с лица работещи без трудов договор – 1 бр. Потърсена административно наказателна отговорност от нарушителите: Съставени актове за административни нарушения – 48 бр. (от тях неизпълнени предписания – 4 бр.) от тях на: Работодатели (физически лица) – 1 бр. Работодатели (юридически лица) - 38 бр. Еднолични търговци – 4 бр. Длъжностни лица - 2 бр. Работници -   3 бр. Връчени наказателни постановления – 35 бр. от тях: Работодатели (физически лица) – 0 бр. Работодатели (юридически лица) – 28 бр. Еднолични търговци – 5 бр. Длъжностни лица -  2 бр. Работници -  0 бр. Извършени съвместни проверки с: НОИ – 1 НАП –1 МВР – 2 РИОКОЗ / ГЗ / КТИ/АА - 7 АЗ - 4 ДНСК – 2 ИДТН - 1 СИНДИКАТИ – 4 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - 22 Няма регистрирана смъртна трудова злополука Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях  – 6 бр. Възстановени изгубени трудови книжки – 3 бр.   Ефекти от инспекционната дейност Подобрява се организацията по осигуряване на ЗБУТ в предприятията. Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките; Подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска, както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги СТМ; Намалява броя на работещите без трудови договори;      


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар