*
Борба с вредителите

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

|
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ВЪРШЕЦ ВЪРНАТО ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ

Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 125 прието на заседание на Общински съвет Вършец, проведено на 31.07.2012 г. С посоченото Решение общинския съвет дава съгласие за провеждане на търг за отдаване под наем на имот, с начин на трайно ползване пасище, мера. Общинският съвет не е спазил специалната процедура, уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, а именно, че пасищата и мерите могат да се отдават под наем само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на лица, които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско или екологично състояние. Не е спазен и срока за отдаването им под наем, който може да бъде до 5 години. 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар