*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

Редовно заседание ще проведе на 26 февруари от 10.00 часа Общински съвет - Враца. Основни теми на дискусиите са Отчета на бюджет 2012 г. и Проекта за бюджет 2013 г. на Община Враца ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания.

2.Промяна в състава на ПК по здравеопазване и социални дейности, ПК по екология, земеделие и гори и ПК по култура към Общински съвет – Враца.

Докладва: инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

3.Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2013”

Правила

Формуляр

Декларация

Докладва: Малина Николова

Общински съветник

4.Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приватизация и следприватизационен контрол за 2012 г., План за приватизация и следприватизационен контрол за 2013 г., Списъци на обектите, включени в Програмата за приватизация, Отчет за разходите на Специализирано звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет – Враца за 2012 г. и План-сметка за разходите на Специализирано звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет – Враца за 2013 г.

Докладва: Васил Драганов

Общински съветник

5.Приемане на „Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2013 г.”

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2013 г.”

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

6.Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2013 година

Програма на мерките за насърчаване през 2013 година

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

7.Приемане на Общински план за младежта на Община Враца 2013г.

Общински план за младежта

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

8.Приемане на Общински план за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014г.

Общински план интегриране 2012-2014г.

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

9.Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Враца за 2012 г.

Приложение 1.

Справка 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 5 - обяснителна записка.

Приложение 6.

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

10.Приемане бюджета на Община Враца за 2013 година.

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение 3.

Справка 1.

Справка 2.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 5-обяснителна записка.

Приложение 7.

Приложение 8.

Приложение 9.

Приложение 10.

Приложение 11.

Приложение 12.

Приложение 13.

Приложение 14.

Приложение 15.

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

11.Питания от граждани.

12.Разни.

*Забележка: Приложението по т.8 е на разположение в стая 80 на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар