*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА УТРЕ /4 СЕПТЕМВРИ/

|
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА УТРЕ       /4 СЕПТЕМВРИ/

Общинският съвет във Враца ще проведе утре /4 септември/ от 10.00 часа редовно заседание  в салона на Община Враца при следния проекто-

ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания.
2.Питания от граждани.
3.Откриване на процедура за отдаване под наем на помещение „Медицински пункт“ находящо се на партерен етаж в бл.34, ж.к. „Дъбника“.

Заповед

Докладва: инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

4.Преструктуриране на предоставен безлихвен заем на „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД.

Докладва: инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

5.Приемане на първо четене Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца.

Докладва: инж. Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

6.Приемане Доклад за резултатите от проверката на проведените конкурси за длъжността „директор” на Детска ясла № 5 „Българчета” и Детска ясла № 6 „Приказка” на Временна комисия при Общински съвет – Враца.

Докладва: Малина Николова

Общински съветник
7.Предложение за решение по молба на Цветана Цветанова Иванова от гр. Враца, ул. „Иван Андрейчин” № 3, ап. 7 ет. 3 до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.

Докладва: Хенриета Георгиева

Общински съветник

8.Предложение за решение по молба на Мария Петрова Иванова, с адрес гр. Враца, ж. к. „Дъбника” № 24 вх. А ап. 19 до президента на Република България за опрощаване на публични задължения / неплатен наем, ел. енергия и здравни осигуровки/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.

Докладва: Хенриета Георгиева

Общински съветник

9.Предложение за решение във връзка с внасяне на заявление в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии по смисъла на чл. 92 от КСО и чл. 7 ал. 2 т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж на наследника на Тони Борисов Василев, б. ж. на община Враца.

Докладва: Хенриета Георгиева

Общински съветник

10.Разкриване на клуб на пенсионера в с. Мраморен, Община Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

11.Утвърждаване на допълнително споразумение към Договор за възлагане на управлението № 23/ 04.02.2010 г на „ОДПФЗС” ЕООД, настояща Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „СБАЛПФЗ” ЕООД гр. Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

12.Обявяване от Общински съвет – Враца на части от имоти, които са престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2 от Закона за общинската собственост, за частна общинска собственост.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

13.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

14.Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на Община Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

15.Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – Общински недвижим имот, представляващ незастроен поземлен имот, находящ се на ул. „Васил Кънчов” северно от спортен комплекс “Хр.Ботев”.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

16.Отдаване под наем на имот, предоставен за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Спорт и туризъм” Враца – помещение за търговия и обществено хранене находящо се в обект „Хижата”.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

17.Отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.

Приложение

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

18.Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

19.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Списък на общински жилища.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

20.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2012 г., относно управление на имоти общинска собственост и откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост чрез публично оповестен конкурс.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

21.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г., относно недвижими имоти, предвидени за продажба чрез търг.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

22.Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща урегулиран поземлен имот – УПИ XХ, кв.177, ул."Трапезица" №33, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1016.239 по Кадастралната картата), в полза на собственика на построената в него жилищна сграда.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

23.Продажба на земя, частна общинска собственост, съставляваща УПИ VІІІ-250, кв.204, ж.к."Околчица" по действащия Регулационен план на гр.Враца - п.и. с идентификатор 12259.1023.250 по Кадастрална карта, в полза на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

24.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.249 по Кадастралната карта или УПИ ІХ, кв.204, ж.к.”Околчица”, по действащия Устройствен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

25.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.251 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ХІІ, кв.211, ж.к.”Околчица” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

26.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.255 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ Х, кв.204, ж.к.”Околчица” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

27.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1023.256 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ ІІІ, кв.204, ж.к.”Околчица” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

28.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1020.380 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ І, кв.48, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

29.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1027.412 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ XIІ, кв.1, Източна промишлена зона, по действащия Устройствен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

30.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1015.464 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ LХV, кв.243, ж.к.”Подбалканска” по действащия Устройствен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

31.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ - поземлен имот с идентификатор 12259.1014.103 по Кадастралната карта, съставляващ УПИ VІІ, кв.60, ж.к.”Река Лева” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

32.Учредяване право на пристрояване към сгради, построени в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1020.156 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ І, кв.3, ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

33.Учредяване право на пристрояване към сграда за търговия, построена в общински поземлен имот с идентификатор 12259.1013.485 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ ХV-485, кв.75, ж.к.”Река Лева” по действащия Регулационен план на гр.Враца.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

34.Учредяване право на строеж върху общинска земя, съставляваща УПИ І, кв.5, „Източна промишлена зона”, гр.Враца (поземлен имот с идентификатор 12259.1027.388 по Кадастралната картата), за изграждане на Трафопост БКТП 20/0,4 kV 2х630 kVA - обект от техническа инфраструктура.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

35.Приемане на Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца, на второ четене.

Докладва: Светозар Луканов

Изпълняващ правомощията на

Кмет на Община Враца,

съгласно заповед 1106/10.08.2012 г.

36.Приемане на Вътрешни правила за работа на комисията по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/ на общински съветници и кметове в Община Враца.

Докладва: Хенриета Георгиева

Общински съветник

37.Разни.Забележка:

1. Приложението по т.6 от дневния ред ще се раздаде в деня на заседанието на Общински съвет – Враца.

2.Приложенията по т.7, т.8, т.9, т.10, т.13, т.14, т.15, т.17, т.18, т.19, т.21, т.22, т.23, т.24, т.25, т.26, т.27, т.28, т.29, т.30, т.31, т.32, т.33 и т.34 са на разположение в стая 80 на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар