*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ОКТОМВРИ

|
РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ОКТОМВРИ

На 30 октомври 2012 г. (вторник) от 10.00 часа ще се проведе редовното заседание на Общински съвет – Враца за този месец. В дневния ред на местния парламент има 18 точки. След питанията на общинските съветници към кмета и питанията на граждани, които по предложение на инж. Петя Аврамова вече са първите две точки на дневния ред на Общинския съвет, неговия председател ще предложи за гласуване Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца. Наредбата вече беше приета на първо четене и се очаква да бъде окончателно приета на това засдание. По този начин в Община Враца за първи път ще има Наредба, която да регламетира правата и задълженията на пътниците в градския транспорт. Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов ще представи пред общинските съветници предложението си за промяна в структурата и  числеността на звената в общата и специализираната администрация  на общинска администрация – Враца. В предложението е включено извеждане на отдели от обща администрация и включването им в специализирана, преобразуване на отдели в дирекции, премахването на отделите „Образование, възпитателни дейности и спорт” и „ Култура, културно-историческо наследство и туризъм” към дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм” и отделите „Здравеопазване” и „Социални и младежки дейности” към дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности”. Отчет за изразходваните средства за командировки за периода май-септември 2012 г. ще направи също инж. Николай Иванов. Той ще предложи на общинските съветници да приемат Подробен устройствен план за “Високоволтова линия и мачтов трафопост” за присъединяване на “База за производство на амонити” в местност “Говедарника” в землището на с. Лиляче към съществуващ въздушен електропровод, захранващ кариерата за варовик. Останалите точки от дневния ред са за продажба на общински жилища, отдаване под наем на общински имоти и прекратяване на съсобственост чрез продажба на част от общински имот. В дневния ред е включена и докладна за актуализиране състава на Общинската комисия по безопасност на движението. Ще бъде разгледано и   предложение средства в размер на 9 800 лв. да бъдат прехвърлени от „Други дейности по здравеопазване” в дейност  „Приюти за безстопанствени животни”, след отпаднала необходимост да бъдат ползвани за профилактичната програма на Община Враца от „Комплексен онкологичен център” – Враца.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар