*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РОМАН /26.07.2019 г./

|
Зареждане на видео плеър...

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Даване на съгласие за целево изразходване на част от събраните отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ за закупуване на машина за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Роман.;- обща

2. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Писмен отчет за получените суми от командировки за второто тримесечие на 2019 г. на Кмета на Община Роман.;- икономическа, обща

3. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Включване на Детска градина „Зора“ гр. Роман в Списъка на средищните детски градини в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г. и във връзка с Докладна записка на Директора на ДГ „Зора“ с вх.№6700-63/14.06.2019г.;- образование

4. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Включване на СУ „Васил Левски“ гр. Роман в Списъка на средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29.06.2017г.;- образование

5. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Включване на НУ „П.Р.Славейков“ гр. Роман в Списъка на средищните училища в изпълнение на чл.3 от ПМС №128/29,06,2017г.;- образование

6. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Включване на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – с.Камено поле в Списъка на защитените училища в изпълнение на чл.5 от ПМС №121/23.06.2017г. изм.ДВ. бр.31 от 10 април 2018г. и във връзка с Докладна записка от Директора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с вх.№6700-52/12,06,2018г.;- образование

7. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Включване на обособена група „Слънце“, находяща се в с.Камено поле към Детска градина „Зора“ р. Роман в Списъка на защитените детски градини в изпълнение на чл.5 от ПМС № 121/23.06.2017г. изм. ДВ. Бр.31 от 10 април 2018г. и във връзка с Докладна записка от Директора на ДГ“Зора“ с вх. №6700-64/14.06.2019г.;- образование

8. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2019г.;- обща

9. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Искане с вх.№5800-98/09.07.2019г. от Общинска служба земеделие гр.Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.;- ТСУ, обща

10. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Отпускане на средства от „Фонд Резервен“ за честване на 45 годишнината на град Роман.;- икономическа,обща

11. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Откриване на процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на недвижим имот-частна-общинска собственост и възлагане за експертна оценка.;- икономическа , обща

12. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Роман.;- обща

13. Актуални.;

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар