*
Борба с вредителите

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РОМАН /26.06.2019 г./

|
Зареждане на видео плеър...

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Годишен финансов отчет за 2018г. на „Роман автотранспорт“ЕООД.;- обща

2. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Приемане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Роман за 2018г.;-икономическа и обща

3. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Искания с вх.№ 5800-78/22.05.20189г. от Общинска служба земеделие гр. Роман за предоставяне на поземлени имоти на наследодателите.;- ТСУ

4. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Покана за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр.Враца насрочено за 15.07.2019г. от 11.00 часа.;- обща

5. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Покана за свикване на редовно заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца на 05.07.2019г.;- обща

6. Докладна   записка     от    Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Вътрешни компенсирани промени в списъка на капиталовите разходи на Община Роман за 2019г.:- икономическа и обща

7. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Процедура за кандидатстване пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за битов отпадъци на територията на Община Роман“;- икономическа и обща

8. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: Утвърждаване на новообраувани имоти от поземлен имот в землище Роман, Община Роман.;- ТСУ и обща

9. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно :Актуализиране на „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост за 2019г.“;- ТСУ и обща

10. Докладна   записка     от     Кмета   на   община     Роман     Валери   Ролански – относно: т.2 от Решение №590 прието с протокол № 55/29.05.2019г. на Общински съвет гр.Роман.;- икономическа

11. Актуални.;

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти, към ОбС-Роман на 24.06.2019г. от1330 часа в зала №222;

 

Заседание на Постоянна комисия по устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, към ОбС-Роман на 24.06.2019г. от1300 часа в зала №222;

 

 

 

Заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и евро проекти,   Постоянна комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост, Постоянна комисия по устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси, Постоянна комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани към ОбС-Роман на 24.06.2019г. от 1400 часа в зала №222;

 

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар