*

РАБОТНА СРЕЩА - "И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

|

Заместник –кметът на Община Враца Светозар Луканов на работна среща с представители на социалните институции в града представи екипа, работещ по  проекта на общината „И аз имам семейство”. Ежегодно 2 000 деца се настаняват в институции, поради липса на алтернатива.Средно около 1000 деца се настаняват директно от родилно отделение в домовете за медико- социални грижи за деца. Общият брой на децата, които се отглеждат в специализирани институции към 31.12.2010г.. е 5 695  / 2 778 в Домове за деца, лишени от родителска грижа, 871 деца и младежи от Домовете за деца с увреждания и 2 046 деца в Домовете за медико- социални грижи за деца/. В този смисъл приемната грижа е ключова важна социална услуга, тъй като само  тя предоставя изцяло модел на семейна грижа в условия и по начина на функциониране на семейния модел, което е от изключително значение за правилното развитие на детето.  Към момента , обаче  приемната грижа не е достатъчно развита, както и не са развити достатъчен брой подкрепящи услуги за деца и семейства.Това затруднява качествената превенция на изоставянето и подкрепа на децата в риск и техните семейства.       Към преодоляване на последиците от недостатъчното развитие на тези услуги е насочена   Националната стратегия ” Визия за деинституционализация на децата в България”, приета на 24.02.2010г. от МС. В пряко съответствие с тази стратегия е проекта ”И аз имам семейство” по  Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”2007 – 2013г.  На 08.12.2011г. е  подписано Междуинституционално рамково  споразумение  за партньорство между Агенция за социално подпомагане ,чрез  Дирекция”Закрила на детето” София  и Община Враца  за  изпълнение на Проекта.   Целта на Проекта е:   Подкрепа на процеса на деинституционализация на деца чрез създаване на   устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции  и на деца, в риск от изоставяне.   В тази връзка  дейностите предвидени в проектната инициатива са насочени към: 1. Развитие  на услугата „Приемна грижа”като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата, които в резултат на индивидуална оценка на потребностите са определени като нуждаещи се от приемни семейства.В тази категория попадат децата, които живеят в биологични семейства и за тях и изведен риск  за живота, здравето и развитието им, който налага предприемане на мярката извеждане от семейството. И другата  целева група -  децата живеещи в специализирани институции.     2. Работа в посока  нарастване броя на приемните семейства и желаещите да предоставят тази услуга., което ще доведе до намаляване на бедността , чрез създаване на  заетост като приемни родители на безработни лица.     След проведен конкурс  в Община Враца  е   назначен  екип  по приемна грижа от  двама специалисти , с опит в сферата на предоставяне на социални услуги .Чрез  тях партньорът / в случая Община Враца/ ще информира обществеността, ще извършва  набиране, подбор, оценка и обучение на кандидатите за приемни семейства. С избраните приемни родители ще бъдат сключени трудови договори.Средствата за трудовите възнаграждения на професионалните приемни семейства са определени в процент от минималната работна заплата за страната и съобразно броя на  настанените деца, както следва: на приемен родител с едно дете -130% от МРЗ ; с две деца – 140%, с три деца – 150%от МРЗ.  Съвместно с отдел „Закрила на детето” ще бъде определен и ще бъде  предоставен на приемните семейства месечен бюджет за отглеждане на настаненото  детето, като тези средства са съобразени с възрастта на детето  и гарантирания минимален доход за страната. Създаденият екип по приемна грижа ще работи с кандидатите за приемни родители чрез обучения, супервизия и групи за  самопомощ. В рамките на проекта ще се осъществява активна работа  и със семействата на роднини и близки на децата. Т е също ще преминат обучение. Така с реализирането на Проекта ще бъде осигурена възможност децата да живеят в семейна среда и ще имат достъп до пакет от необходими услуги, съобразно техните потребности .   В рамките на „И аз имам семейство” ще бъде разработен единен финансов стандарт за услугата „Приемна грижа”. Финализираният финансов стандарт ще даде  основание за утвърждаването и като държавно делегирана дейност , също така се очаква положителна промяна на обществените нагласи по отношение на услугата”приемна грижа” и ролята и функциите на професията „приемен родител”  Проектът работи по схемата „Приеми ме”. Общата стойност на проекта е 15 млн. лв., отпусната като безвъзмездна финансова помощ за цяла България. Целта е да има одобрени 500 приемни семейства и 600 деца. Целевата група обхваща деца от 1 до 3 годишна възраст. Има одобрени 82 общини. За област Враца те са 3: Община Враца Община Бяла Слатина и Община Козлодуй В заключение, зам.-кметът изказа своята увереност, че ще при изпълнението на проекта ще се  държи на опита и обучението на приемните родители, тъй като те ще се справят и с проблемни деца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар