*
Борба с вредителите

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА 2013 ГОДИНА

|
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВИДИН ЗА 2013 ГОДИНА

В залата на Общинския съвет във Видин се проведе обществено обсъждане, свързано с приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за периода 1.01.2013 г. – 31.12.2013 г., отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчет на капиталовите разходи за 2013 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г.

 

Обсъждането бе организирано в изпълнение на чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 38, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Видин.

На обсъждането стана ясно, че Доклад №08-00-200/03.10.2014 г. от инж. Добромир Дилов, зам.-кмет „УТРИ”, за Кмет на Община Видин, съгл. Заповед № РД-02-11-676/19.08.2014 г., относно приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за периода от 1.01.2013 г. до 31.12.2013 г., отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз, отчет на капиталови разходи за 2013 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г. е разгледан във всички постоянни комисии към Общински съвет – Видин, провели своите заседания на 10.10.2014 г., които са изразили становището: „Допуска се до заседание на Общински съвет, след проведено обществено обсъждане”.

„Изпълнението на бюджет 2013 г. в приходната и разходната част е реализирано при спазване на действащото законодателство” – заяви старши експертът във финансовата дирекция на общината Красимира Велкова. Тя поясни, че бюджетът за 2013 г. е приет с Решение №26, взето с Протокол №2/28.02.2013 г.

Същият е актуализиран съгласно Решения на ОбС – Видин и заповеди на директори на общинските училища. Към 31.12.2013 г., след служебно актуализиране с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между Община Видин и Републиканския бюджет, предоставени от съответните министерства трансферни средства, уточненият план на бюджета на Община Видин е в размер на 33 271 938 лв. В него са включени приходите за делегирани от държавата дейности – 19 083 703 лв. и приходите за местни дейности – 14 188 235 лв.

Велкова добави, че отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Видин за периода 1.01.2013 г. – 31.12.2013 г. е изготвен съгласно изискванията на писмо на Министерство на финансите и възлиза на 31 674 828 лв. Приходите за делегирани държавни дейности са 18 163 320 лв., разходите за държавните дейности, финансирани с държавни приходи – 18 163 320 лв. С общински приходи са разплащани държавни разходи на обща сума 511 669 лв., приходите за местни дейности възлизат на 13 511 508 лв., а разходите за общински дейности са 12 999 839 лв.

„В условията на финансова криза в страната и през 2013 г. Община Видин запазва нивото от 2012 г. на събираемостта на собствените приходи. Получените трансфери от централния бюджет през 2013 г. бележат намаление с 6,69%, съпоставимо с отчет 2012 г. Увеличение отразява общината и в предоставените безлихвени заеми през 2013 г. – 693 573 лв. за мостово финансиране на проекти. Община Видин отчита и временен безлихвен заем от органите на Фонд „Флаг” ЕАД в размер на 601 174 лв. за осигуряване на средства по ОП „Регионално развитие” – проект „Домашен уют и грижа за децата в риск”, както и усвояване на дългосрочен заем в размер на 2 697 747 лв. за капиталови разходи” – каза Велкова.

Заместник-кметът и изпълняващ функциите кмет на Община Видин инж. Добромир Дилов представи на обществеността капиталовите разходи за 2013 г. След последното актуализиране на бюджета те възлизат на около 3 700 000 лв. Предложеното изпълнение в отчета е в размер на 14 700 000 лв. Увеличението с приблизително 11 000 000 лв. се дължи на средствата, които са предвидени за изпълнението на мащабни начинания – Водния цикъл, проектите за социалните и защитените жилища и „Зелена и достъпна градска среда”.

Целевата субсидия по план е 590 000 лв., от които са изразходвани около 582 000 лв. Заложениет собствени бюджетни средства са 113 000 лв., а са изхарчени 154 000 лв. Разликата е предоставена от Агенцията за хора с увреждания за изграждане на рампа и съблекалня в Спортна зала „Фестивална”. Дилов поясни, че от 3 030 000 лв. банков кредит са усвоени 2 686 000 лв. Извънбюджетните средства, които са получени по европейските проекти възлизат на 11 364 000 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар