*
Борба с вредителите

ПРОВЕДЕ СЕ НОВО УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОРОВАН - ВРАЦА - ВЪРШЕЦ”

|

На 14.11.2023 г. в с. Борован, Община Борован, се състоя ново Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец”. Предишното учредително събрание, проведено на 13.09.2023 г. не завърши с регистриране на Сдружението в Агенцията по вписванията заради съвпадане внасянето на необходимата документация с времето на предизборната кампания за местни избори. При организираното ново събрание се установи, че присъстват 27 учредители, от които 7 представители на публичния сектор, 11 представители на стопанския сектор и 9 представители на нестопанския сектор. Сред учредителите са Община Борован, Община Враца, Община Вършец, три училища, една детска градина, седем фирми, един земеделски производител, три физически лица, самоопределили се като представители на стопанския сектор, пет читалища, едно църковно настоятелство, едно сдружение, един пенсионерски клуб и едно физическо лице, самоопределило се като представители на нестопанския сектор. На събранието се взе решение да се учреди Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован – Враца - Вършец”, което да работи за подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие на територията на община Борован, община Вършец и 22 – те населени места на община Враца (без град Враца в строителните й граници). Прие се Устав и Вътрешен правилник за работа на сдружението. Учредителите единодушно решиха в Управителния съвет да членуват Община Борован чрез Иван Костовски – кмет, Община Враца чрез Калин Каменов – кмет, Община Вършец чрез инж. Иван Лазаров – кмет, Пенсионерски клуб „Чинарите“ – гр. Вършец чрез Савка Серафимова - в качеството си на председател на УС, Димитър Иванов като физическо лице, „ДДС-06“ ЕООД – гр. Вършец чрез Даниела Алексова, в качеството си на управител, "Агротрейд СС“ - с. Борован чрез Нели Иванова, в качеството си на представител на фирмата. За председател на Управителния съвет е избран Иван Костовски – кмет на Община Борован.
Приоритетите на Сдружението са насочени към развитието на селските райони в сферите на конкурентоспособността на земеделието, опазването на околната среда, подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието, осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар