*
Борба с вредителите

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2024 Г. СПРЯМО БЪЛГАРИЯ

|
ПРОЦЕДУРИ ЗА НАРУШЕНИЕ ОТ МЕСЕЦ МАРТ 2024 Г. СПРЯМО БЪЛГАРИЯ

С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

  •   Околна среда

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2022)2172) за неспазване на задълженията за докладване по Рамковата директива за морска стратегия (Директива 2008/56/ЕО), която има за цел постигане на добро екологично състояние на моретата и океаните на ЕС, като същевременно се гарантира, че техните ресурси се управляват по устойчив начин. Съгласно директивата държавите членки трябваше да преразгледат и актуализират своите програми от мерки до 31 март 2022 г. Няколко държави членки,  сред които и България, не са представили доклади за актуализирането на своите програми от мерки в рамките на изискуемите срокове. След изпращането на официално уведомително писмо през февруари България пое ангажимента да приключи прегледа и да актуализира програмите си до края на 2023 г., но вътрешният процес на одобрение се забави.

  •   Миграция, вътрешни работи и Съюз на сигурност

Комисията реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2022)2113) за неизпълнение на определени задължения съгласно Регламента относно справянето с разпространението на терористично съдържание онлайн (Регламент за ТСО, Регламент (ЕС) 2021/784). Регламентът за ТСО, чието прилагане започна на 7 юни 2022 г., изисква терористично съдържание онлайн в ЕС да се сваля от онлайн платформите в рамките на един час от постъпване на заповед за премахване, издадена от органите на държавите членки. 

  •   Правосъдие

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2024)2003) поради това, че не е транспонирала правилно в националното си законодателство Директивата относно правото на достъп до адвокат и на осъществяване на връзка при задържане (Директива 2013/48/ЕС).  Комисията счита, че някои национални мерки за транспониране, нотифицирани от България, не отговарят на изискванията на директивата.

Комисията също така призовава България  да транспонира правилно правото на ЕС за борба с расизма и ксенофобията (Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета).

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите тук.

Отдел "Преса и медии"

Представителство на ЕК в България

 

Интернет страница: https://bulgaria.representation.ec.europa.eu

Facebook: http://facebook.com/ECinBulgaria

X: http://twitter.com/ECinBulgaria

 

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар