*
Борба с вредителите

ПРИКЛЮЧИ УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ВРАЦА В ПРОЕКТА „SUGAR”

|
ПРИКЛЮЧИ УЧАСТИЕТО НА ОБЩИНА ВРАЦА В ПРОЕКТА „SUGAR”

Приключи участието на Община Враца в проект „SUGAR – Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики”. Проектът се изпълняваше от Община Враца, като партньор от началото на 2009 година. Той се финансира от Програма INTERREG IVC и има за цел обмен на добри практики и опит в създаването на политики в сферата на градската логистика. Проектът се координираше от Регион Емилия-Романя (Италия)  и в него участваха 17 партньора от 10 европейски страни. Партньорската мрежа включваше 4 града с добри практики, 8 трансферни градове, между които и Враца, 2 европейски мрежи и 3 подкрепящи структури. Той се фокусира върху решаването на проблема с неефикасното и неефективно управление на градската дистрибуция на товари, важен елемент от цялостната система на градския транспорт и основен източник на емисии от превозните средства. За да постигне това, SUGAR насърчаваше обмена, дискусиите и предаването на политически опит, знания и добри практики в областта на градското управление на товарните превози. Чрез участието си в проекта, Община Враца събра и анализира детайлна информация за сегашното състояние на градския транспорт, фокусирайки се върху проблемите свързани с отношението му към товарния транспорт; влиянието на транспорта върху околната среда, съвременните методи за планиране и подготовка на стратегически документи, по-нататъшната необходимост от подобряване на достъпа на хората с увреждания до обществен транспорт. Като основни проблеми, идентифицирани и планирани за решаване бяха класифицирани: Развитие на икономически устойчив и екологичен обществен транспорт; Увеличаване на площта на пешеходни зони в населените места; Изграждане на вело-алеи в града и в близост до града; Подобряване достъпа до основната инфраструктура и спирките на градския транспорт  и за хора с увреждания; Подобряване на обществения градски транспорт по отношение на околната среда чрез създаване на нови тролейбусни и автобусни линии, и по този начин да отговорим на европейските изисквания за намаляване на вредни емисии от изгорени газове. Съществуващата комуникационно – транспортна схема на града  създава проблеми, решаването на които налага извеждане на транзитното движение чрез изграждане обходния път на Враца, провеждане на вътрешноградския трафик в обход на административно – търговския център, оптимизиране трасетата на автобусния и тролейбусния транспорт, решаване по съвременен начин проблемите при паркирането и гарирането на моторните превозни средства и др. Благодарение на участието си в проект „SUGAR – Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики”, Община Враца разработи: SWOT анализ на транспорта; Стратегия за развитие на градската логистика във Враца, която очерта четирите стратегически приоритета на транспорта за периода до 2020 г.: ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура; интегриране на общинската транспортна система в националната и международната; намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда и климата и устойчиво развитие на обществения масов транспорт; Бе извършено заснемане на съществуващото състояние на хоризонталната и вертикална планировка, както и анализ на проблемите на паркирането в централна градска част – «Синя зона». Също така бе проведена Анкета сред гражданите, за проблемите, които срещат при паркиране в «Синя зона»; План за действие в сферата на градската логистика на гр. Враца, който очерта ясни приоритети за действие до 2017 година и ще допринесе за изпълнение на мисията на транспорта в града: Транспортът във Враца да съдейства за икономическото и социално развитие на общината, като осигурява ефикасен (с максимални ползи), ефективен (с минимални разходи) и устойчив (с минимални външни влияния) транспорт; да подпомага балансираното регионално развитие като отчита кръстопътното положение на региона и неговия транзитен потенциал и съдейства за интегрирането на града в националната и европейски структури.   Заинтересованите участници са поканени да посетят www.sugarlogistics.eu  за повече информация относно проектните дейности.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар