*
Борба с вредителите

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

|
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председателят на общинския съвет инж. Петя Аврамова и председателите на постоянните комисии към местния парламент дадоха днес пресконференция, на която обявиха своите предложения за включване в Бюджет 2012 на Община Враца. Татяна Василева, Кирил Беков, Малина Николова, Ангел Иванов, инж. Пламен Ганецовски, Десислава Димитрова и Владимир Ценов представиха мотивите на своите комисии. „Даването на предложения за включване в бюджета на Община Враца е нова практика, която има две цели: да определи приоритетите на Общински съвет - Враца за развитие на общината, каквито са основните правомощия на местния парламент и да улесни администрацията при съставяне на бюджета", каза председателят на Общински съвет - Враца инж. Петя Аврамова. Татяна Василева, Кирил Беков, Малина Николова, Ангел Иванов, инж. Пламен Ганецовски, Десислава Димитрова и Владимир Ценов представиха мотивите на своите комисии.   "Предложенията, които до този момент са представили комисиите не са суми, които да са непосилни за бюджета на Община Враца. Ние представяме предложенията си, а администрацията ще прецени кои от тях могат да бъдат включени в разходната част", добави инж. Петя Аврамова. От изказванията на представителите на постоянните комисии и техните предложения стана ясно, че основните приоритети на Общински съвет - Враца за 2012 г. са образование, култура, социални дейности, здравеопазване и работа по европейски програми и проекти.   Постоянната комисия по образование с председател Татяна Василева е предложила в бюджета на Община Враца да бъдат включени:   50 00 лв. за енергийно обследване на 17 детски градини и техните филиали на територяита на общината; 25000 лв. за обезпечаване на Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2012 година; 160000 лв. за подмяна на дървена дограма в Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство; 80000 лв. за съфинансиране на изграждането на стол за хранене в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Ценов"; 40000 лв. за асфалтиране на спортни игрища в ОУ"Св.св.Кирил и Методий" - Враца; 100000 лв. за аварийни ремонти в детски градини.   За осигуряване на средства за издръжка от „Местни дейности" в детските градини комисията е предложила 1 321 000 лв. за 2 642 деца, като размерът за всяко дете нараства от 491 лв. през 2011 година на 500 лв. през 2012 година, съобразно завишените изисквания за храненето на децата, обясни Татяна Василева.    Предложенията на Постоянната комисия по култура, представи нейният председател Кирил Беков. „За първи път Комисията по култура има възможност да предложи да бъдат отпуснати средства за култура и културни мероприятия. Това са само предложения наистина, но силно се надявам администрацията да откликне на тях", каза Кирил Беков. Общата стойност на предложенията е 413 700 лв. Близо една трета от тях са за основни ремонти на културна инфраструктура. Комисията предлага за ремонт на фондохранилище в РИМ - Враца да бъдат предвидени 50 000 лв., за ремонт на зала „Музеон" в РИМ - Враца - 48 700 лв. и за ремонт на помещения за допълнителна стопанска дейност на Фондация "МУЗЕОН" - 10 000 лв.   Предвидени са по 60 000 лв за финансиране на Драматично-куклен театър - Враца и Симфониета - Враца. В размер на 50 000 лв. е предложението за финансиране на Международен фестивал „Музеон". За финансиране на археологически разкопки са предвидени 25 000 лв. В бюджета на Постоянната комисия по култура са включени още 60 000 лв. заем за закупуване на машина за производство за Фондация „Мизеон" и 50 000 лв. средства за разпореждане на Фонд „Култура" към Общински съвет - Враца.   465 879 лв. е предложила Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество с председател Малина Николова за съфинансиране и дофинансиране на спечелени от Община Враца проекти. Над 118 000 лв. от тях са предвидени за съфинансиране на проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца - Леденика - туризъм без сезони". Останалите средства се разпределят между „Интегриран план за градско възстановяване и развитие  на град Враца" - 10 323 лв., „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в Комплексен онкологичан център - Враца" - 127 399 лв., „Превенция на риска от наводнения в Община Враца" - 26 216 лв, CONURBANT Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в Интелигентна енергия - Европа" - 31 126 лв.   За дофинансиране, след решения на Общински съвет - Враца на последното му заседания през миналата година, са предвидени по Проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца" - 84 977 лв. и по Проект „ИСКРА - Иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи" - 67 500 лв.   Постоянната комисия е определила и 150 000 лв. за финансиране на проект „Малки граждански инициативи 2012". „Към тази традиционна инициатива има голям интерес от страна на гражданите на общината и затова ние увеличаваме средствата по програмата", допълни Малина Николова.   Постоянната комисия по спорт и туризъм с председател Ангел Иванов предлага 170 000 лв. за спортната програма, с която се финансират спортните кубове в общината. Издръжката на ПФК „Ботев - Враца" за 2012 г. е определна в размер на 500 000 лв. «От тази година залагаме на нов начин за оценка на работата на спортните клубове. Комисията по спорт и туризъм въвежда нови критерии и се надявам това да бъде ново начало, което да улесни финансирането на спортните клубове в общината», каза Ангел Иванов.   Той уточни, че средствата, които комисията предлага за спортните клубове в община Враца са увеличении с 47 000 лв., а за издръжката на ПФОК «Ботев - Враца» с 200 000 лв.   Постоянната комисия по устройство на територията и общинска собственост с председател Мария Петрова е предложила в бюджета на Община Враца 2012 г. да се предвидят средства за вертикална планировка около бл.12, 15 и 16 предвид големия пътникопоток към  Т-маркет и у-ще „Никола Войводов". Комисията иска също така да се предвидят средства за разширение на съществуващия Нов гробищен парк чрез отчуждаване на прилежащи имоти частна собственост.   Постоянната комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика с председател Десислава Димитрова е поискала от председателя на Общински съвет - Враца инж Петя Аврамова отсрочка за представяне на предложенията си за бюджета на общината през 2012 г. до 19 януари 2012 г. За да оформи становище и предложение по бюджета комисията ще вземе предвид предложенията от търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия.   Постоянната комисия  по здравеопазване и социални дейности с председател д-р Антонио Георгиев предлага в бюджет 2012 да се включат средства в размер на 35 000 лв.  за изграждане и обособяване на център за временно настаняване на бездомни лица, да се предвидят средства в размер на 15 000 лв. за еднократни помощи на нуждаещи се граждани на община Враца, 20 000 лв. резерв, с който да разполага комисията  за непредвидени дейности.   Д-р Емилиян Кюркчийски вече е изготвил за внасяне на заседание на Общински съвет - Враца докладни и проекти за решения в тази връзка.       Постоянната комисия по жилищна политика, обществен ред и сигурност, бедствия и аварии с председател инж. Пламен Ганецовски предлага в разходната част в Бюджет 2012 на Община Враца за разширяване дейността на РПУ - Враца в селата на общината да се заложат 20 000 лв.   Постоянната комисия  по екология, земеделие и гори с председател д-р Нина Найденова  предлага в Бюджет 2012 да се предвидят средства за създаване на общинско предприятие, което да управлява земеделски земи и гори, общинска собственост.   Постоянната комисия  по приватизация с председател Васил Драганов ще разглежда предложенията в приложение № 4 на бюджета след като той бъде представен в Общински съвет - Враца, където ще бъдат разпределени приходите от приватизация по обекти.    Комисията няма конкретни предложения за Бюджет 2012 и ще изчака да разгледа проекта за бюджет изготвен от общинска администрация.   Постоянната комисия  по финанси и бюджет с председател Мариана Каменова предлага в бюджет 2012г. да се предвидят средства за изграждане на път за местност „Божия мост" от селата Лиляче и Чирен; събраните приходи от данък ПС да се разходват единствено за ремонт на пътната мрежа в Община Враца; събраните приходи от туристически данък да се разходват за стимулиране и развитие на туризма в Община Враца; да се предвиди ремонт на сградите в Етнографски комплекс „Св.Софроний Врачански"; да се предвидят средства и изпълни проекта за ремонт на зала за Общински съвет - Враца;    да се предвиди резерв в размер на 300 000 лв., с който да се обезпечи необходимостта от съфинансиране и дофинансиране на проекти по европейски програми и разработване на нови такива; да се направи анализ на общинския жилищен фонд и създадат условия за реализиране на приходи от продажба. Комисията е разгледала предложенията на останалите комисии и е дала принципното си съгласие.   Председателят на Общински съвет - Враца инж. Петя Аврамова обяви и facebook страницата на местния парламент, чиято цел е да дава информация за работата му на гражданите на общината и да получава предложения от тях.                


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар