*
Борба с вредителите

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

|
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА

На 4 септември (вторник) 2012 г. от 10.00 часа Общински съвет – Враца ще проведе първото си заседание след августовската почивка. В дневния ред са включени 33 точки, които общинските съветници ще обсъждат и гласуват. По откриване на процедура за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на медицински пунк в ж.к. „Дъбника” от „ДКЦ 1 – Враца” ЕООД и за преструктуриране на заема, предоставен на „Център за кожно-венерически заболявания” – Враца ЕООД ще докладва председателят на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова. Тя ще предложи на общинските съветници да гласуват на първо четене Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с тролейбусен транспорт на територията на град Враца. Такава наредба се приема за първи път в Община Враца. В нея се регламентират условията за пътуването, цените и видът на различните превозни документи, както и длъжностните лица, които имат право да издават на гражданите такива документи. В наредбата са описани и глобите, които се налагат на нередовни пътници, както и забраните, относно поведението на пътниците в тролейбусния транспорт. Тролейбусният транспорт във Враца е най-евтината градска, транспортна услуга в България. Зам. председателят на Общински съвет – Враца Малина Николова ще оповести резултатите от проверката на проведените конкурси за длъжността „директор” на Детска ясла № 5 „Българчета” и Детска ясла № 6 „Приказка”. След подадени сигнали до общинския съвет и съмнения за незаконосъобразност на проведените конкурси за длъжността „директор” в двете детски заведения, беше избрана временна комисия към Общински съвет – Враца, която да провери случая. Временната комисия в състав Малина Николова, Цветелина Дамяновска, Владимир Ценов, Здравко Златев, Ангел Иванов, Златка Карамелска и Венчо Кръстев е провела три заседания, на които са разгледани документите и  въпросите, свързани с провеждане на конкурсите. В резулатат на това комисията е изготвила доклад с препоръки към кмета на Община Враца, който ще бъде представен и подложен на гласуване от общинските съветници. Изпълняващият правомощията кмет на Община Враца Светозар Луканов ще изложи мотиви и проекти за решения за утвърждаване на допълнително споразумение към Договор за възлагане на управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания” ЕООД - Враца, преобразуване на части от имоти от общинска собственост в частна общинска собственост, предоставяне на земеделски земи за обезщетяване на собственици. Няколко докладни за отдаване под наем на имоти, публична и частна общинска собственост, продажба на общински жилища и прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска земя са включени още в днесния ред на заседанието. Светозар Луканов ще поиска от общинските съветници да приемат допълнения към Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2012 г., както и да гласуват на второ четене Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца. Председателят на Постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси към Общински съвет – Враца Хенриета Георгиева ще представи проект за Вътрешни правила за работа на комисията по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на общински съветници и кметове в Община Враца.   На заседанието на 4 септември 2012 г. кметът на Община Враца, чрез временно изпълняващия длъжността Светозар Луканов трябва да даде отговори на питанията на общинските съветници от предишното заседание на Общински съвет – Враца. На него бяха отправения 7 питания. Общинският съветник Васил Драганов е отправил въпроси за наличнието на договор между Община Враца и ТП „Български пощи” с цел събиране на местни данъци и такси и за липсата на представител на Община Враца на общото събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев”. Въпросите на общинския съветник Венчо Кръстев са кога Община Враца предвижда закупуване на паяк за подобряване работата на „Синя зона” в града и докъде е стигнало разследването на пожара на площадката за отпадъци през май. На екологична тема е и едно от питанията на инж. Петя Аврамова. След като общинската администрация излезе със становище, че площадката за съхранение на отпадъци до бившия противочумен институт е незаконна, докъде са стигнали проучванията на Общината и какви мерки ще бъдат предприети, се интересува тя. Второто питане на инж. Аврамова се отнася до изграждането на сепариращата инсталация, чийто пусков срок след едногодишно закъснение трябваше да е юни 2012 г. Инж. Аврамова се интересува дали общинската администрация е запозната с проблемите, свързани с некачественото изпълнение на строителните дейности и как смята да упражни ефективен контрол и да накара фирмата изпълнител да отстрани недостатъците. Последните два въпроса от инж. Петя Аврамова и от Соня Илчева се отнасят до ремонта на пътните настилки на територията на Община Враца. Петя Аврамова е отправила питане защо не се упражнява ефективен контрол върху тези ремонти, а Соня Илчева се интересува кога ще започнат ремонтите на общински пътища IV клас, за които са утвърдени целеви средства от Централния бюджет на стойност 223 800 лв. Според нея пътят с. Мраморен – с. Голямо Пещене е в изключително тежко състояние, а от 15 септември по него ще се превозват ученици към средищното ОУ„Христо Ботев” – Баница. „Непредприемането на спешни мерки за незабавен ремонт е условие за ПТП и застрашаване на живота на учениците”, се казва в питането на Соня Илчева.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар