*
Борба с вредителите

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МОНТАНА

|
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МОНТАНА

На 29 януари 2013 г. /вторник/ ще се проведе заседание на Общински съвет - Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-2/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно съфинансиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 4 – гр. Монтана” в рамките на Първа ос на Национална схема за зелени инвестиции на Национален доверителен Екофонд.
2. 08-01-32/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предложение за съфинансиране на обект: „Основен ремонт на фасади и покрив на сградата на Обединен детски комплекс Монтана – І етап” по проект „Красива България” през 2013 година.
3. 08-01-27/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разпределяне на преходен остатък от 2012 год.
4. 08-01-38/15.01.2012г. Докладна записка от инж.Иво Иванов относно, отчет за дейността на Общински съвет – Монтана и неговите комисии за периода от 01.07.2012 г. до 31.12.2012 г.
5. 08-01-26/14.01.2013г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на план за действие на Община Монтана за подкрепа на интеграционните политики (2013- 2014).
6. 08-01-35/14.01.213г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Приемане на Общински план за младежта за 2013 година.
7. 08-01-30/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на „Годишен план за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управлението в Община Монтана за 2012 година”.
8. 08-01-39/16.01.2013 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно годишен план за приватизация за 2013 година.
9. 08-01-36/14.01.2013 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на гр. Монтана, приета с Решение № 626/14.06.2007 г. на ОбС Монтана.
10. 08-01-37/14.01.2013 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Монтана, приета с Решение № 426 / 05.03.2003 г. от ОбС Монтана.
11. 08-01-3/10.01.2013 г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно удължаване срока на договор за възлагане на управление на управителя на „СМТЛ №1” ЕООД, гр.Монтана.
12. 08-01-31/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Смоляновци, Община Монтана.
13. 08-01-437/27.12.2012г. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно върнато за ново обсъждане решение №414 от протокол № 15 от 18.12.2012 год. на Общински съвет гр.Монтана.
14. 08-01-6/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана.
15. 08-01-7/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване безсрочно безвъзмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост в гр. Монтана за нуждите на Народно читалище “Кутловица – 2011 г.” гр. Монтана.
16. 08-01-8/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
17. 08-01-9/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
18. 08-01-10/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
19. 08-01-11/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-12/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-13/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-14/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-15/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-16/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-17/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
26. 08-01-18/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
27. 08-01-19/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
28. 08-01-20/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
29. 08-01-21/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
30. 08-01-22/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
31. 08-01-23/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
32. 08-01-24/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на оптичен кабел през имоти публична общинска собственост в землище с. Сумер
33. 08-01-25/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут на подземен ел. кабел.
34. 08-01-28/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация /ПР/ за УПИ ІV, кв.166, по регулационния план на гр. Монтана.
35. 08-01-29/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на с. Горна Вереница, с. Габровница, с. Сумер и с. Долно Белотинци, община Монтана.
36. 08-01-33/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на съгласие за учредяване право на прокарване и сервитут на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през съсобствен недвижим имот.
37. 08-01-34/14.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно имоти – публична общинска собственост – язовири на територията на община Монтана.
38. 08-01-5/10.01.2013г.Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно молба от Петрана Миткова Ангелова от гр. Монтана за отпускане на персонална пенсия на малолетното й дете Тодор Ангелов Веселинов.
39. Питания.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар