*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВИДИН

|
ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ВИДИН

Възможности за европейско сътрудничество ще представи на 21 септември 2012 г. Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Екипът на ОИЦ организира информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и отбелязване с представяне на добри проектни практики на Деня на европейското сътрудничество. Процедурата „Без граници – Компонент 1” – Фаза 2 има за цел да изгради платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, обучение и учене през целия живот, социално включване, добро управление на проекти и програми. Допустими кандидати и партньори по схемата са: работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия); социално-икономически партньори; неправителствени организации; общини; образователни, обучителни и научни институции и организации; браншови и секторни организации Дейностите, които ще получат подкрепа включват: проучвания на опита на други страни-членки или други държави, включително чрез посещения на място, партньорски проверки и обмяна на служители; разпространение и обмяна на информация и опит;  обмяна на ръководители на програми и проекти, служители, обучаващи, обучаеми и др. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 26 692 794 лв., като всеки проект по схемата трябва да бъде с минимален размер на безвъзмездната финансова помощ от 50 000 лв. и максимален размер - 300 000 лв. Крайният срок за кандидатстване е 25 октомври 2012 г. На 21 септември 2012 г. в  Европа и нейните съседни страни за първи път ще се проведе Ден на европейското сътрудничество. ОИЦ-Видин ще се включи в инициативата с представяне на добри проектни практики, подкрепени от програмите за териториално сътрудничество. Успешни проекти на своите организации ще представят Валентина Кордова от Сдружение „Европейски просперитет”, Красимир Кирилов от Видинска търговско-промишлена палата и Евтим Стефанов – Агенция за регионално развитие и бизнес център-Видин. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар