*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВЯТ СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В КУЛА, ВИДИН, ДИМОВО И БЕЛОГРАДЧИК

|
ПРЕДСТАВЯТ СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В КУЛА, ВИДИН, ДИМОВО И БЕЛОГРАДЧИК

Популяризиране на отворени схеми за финансиране на проекти по Оперативните програми на срещи в Кула, Видин, Димово и Белоградчик започва Областен информационен център- Видин (ОИЦ-Видин). През октомври и ноември 2012 г. екипът на центъра ще осъществи срещи с представители на общинските съвети, общинските администрации, неправителствения сектор, бизнеса и земеделски прозиводители в Кула, Димово и Белоградчик. Пред Постоянните комисии по Бюджет и финанси и Европейски фондове, проекти и международно сътрудничество на Общински съвет-Видин ОИЦ ще представи напредъка в работата на центъра и отворени процедури по Оперативните програми, актуални за Община Видин. Предвид заявения интерес от страна на общините Белоградчик, Димово и Кула към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), екипът на ОИЦ Видин ще кани на информационните си срещи в региона представители на Държавен фонд „Земеделие”, които ще представят актуални мерки по програмата. Така ще се стимулира едновременно проектната активност на местната власт, бизнеса и неправителствения сектори и по Оперативните програми и по Програмата за развитие на селските райони, защото десет от единадесетте общини в област Видин попадат в обхвата на ПРСР. ОИЦ Видин е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар