*
Борба с вредителите

ПРЕДСТАВИХА НОВА СХЕМА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

|
ПРЕДСТАВИХА НОВА СХЕМА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"

Първа среща с НПО- бенефициенти на по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проведе Областен информационен център Видин днес.
В рамките на инициативата, беше представена схемата “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, която се финансира по ОПРЧР. Целта бе гражданският сектор активно да се ангажира с позиция във връзка с решаването на проблема безработицата сред младите до 29 год. като се запознае със състоянието й във Видин и възможностите, които дава отворената процедурa. Присъстващите неправителствени организации- бенефиценти са доказали на практика, своя ангажимент за решаване на проблемите на региона и партньорството с тях е един от приоритетите в работата на ОИЦ Видин – заяви управителят на центъра Мариела Савкова. Това се доказва от сключените до момента договори по оперативните програми, от което следва изводът, че са основен партньор на централната и местната власт при изпълнение на политиката по сближаване с ЕС във Видин.
Схемата осигурява директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с която се финансира стаж на безработни младежи на възраст до 29 години. Стажът не трябва да е по-дълъг от 6 месеца за нает младеж. От помощта могат да се възползват всички работодатели, без държавните и общински администрации и структурите на съдебната власт. Работодатели, осъществяващи дейности в сферата на селското, горското и рибното стопанство също не са допустими по схемата.
Отворена схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” финансира ежемесечните разходи за възнаграждения за стажуване при работодателя в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии, както и платения годишен отпуск и социалните осигуровки. Безвъзмездната финансова помощ (БФП) обхваща и разходи за възнаграждение на наставници по трудово правоотношение, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на работното място на стажуващите. Продължителността на схемата е до 30.09.2013 г., размерът на БФП е 35 000 000 лв.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар