*
Борба с вредителите

ПРЕДЛАГАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧИЛИЩА И РАБОТОДАТЕЛИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

|
ПРЕДЛАГАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УЧИЛИЩА И РАБОТОДАТЕЛИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Професионалните училища и гимназии задължително с партньор работодател и допълнително по желание с партньор друго професионално училище или гимназия могат да разработят проект по схема „Професионално образование и обучение в сътрудничество с работодателите”. Тя е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, по която Договарящ орган е Министерството на образованието младежта и науката.
Актуализирането на професионалното образование и обучение е една от задачите на процедурата. Проектите трябва да привлекат интереса на местните работодатели към професионалното образование, да направят анализ на учебните програми, за да могат да бъдат актуализирани според съвременните нужди и изисквания на бизнеса, както и да се осъвременят уменията и знанията на учителите. Партньорът – работодател, има задължението да осигури устойчивост на проекта една година след неговото приключване.
В проектното предложение могат да бъдат включени три вида дейности. Дейност за изграждане на образователни паркове за нови знания, умения и компетентности, необходими на местните работодатели, на основата на доказани потребности. За целите на настоящата процедура образователни паркове са учебна работилница или няколко работни места от учебната работилница в съответното училище за провеждане на конкретно практическо обучение по професия, част от професията или модул. Обучението в образователния парк се провежда, съобразно учебна програма, подготвена съвместно с конкретен работодател и в съответствие с идентифицирано и посочено от работодателя оборудване, техника, съоръжения, машини и инструменти и други. Дейност по актуализиране на училищните учебни планове – разработване и актуализиране на учебни програми за задължително-избираема подготовка (ЗИП) и свободно-избираема подготовка (СИП) и изпитни материали, съвместно с партньора – работодател. Дейност по обучение на учители и ученици за придобиване на нови практически умения.
Допустими за финансиране са ремонтни дейности в помещения, в които ще се извършва обучителната дейност, когато е приложимо и обосновано от кандидата. Придобиване на дълготрайни материални активи – компютри, хардуер, оборудване, пряко свързани с обучението, както и на дълготрайни нематериални активи – закупуване на лицензи за специализиран и приложен софтуер, свързан с изпълнението на дейностите, като това следва да се обоснове в проектопредложението.
Кандидатът – професионална гимназия или училище, има задължението да запази предназначението на ремонтираните помещения и придобитите активи за период от минимум 5 години след приключване на проекта. Бюджетът на проектното предложение трябва да е в рамките от 100 000 лв. до 350 000 лв., като не се изисква собствено финансиране. Срокът за кандидатстване е до 3 декември 2012 г., а стойността на цялата операция е 7 000 000 лв. Дейностите по проекта трябва да приключат най-късно до 31.10.2014 год. Кандидатстването по тази процедура е само по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).
Всички професионални училища и гимназии, както и работодатели, които имат интерес по процедурата могат да посетят офиса на ОИЦ-Монтана на ул. „Иван Аврамов” №10 или да се обадят на тел. 096/300 560 за допълнителна информация.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар