*
Борба с вредителите

ПРЕДЛАГАТ НОВА СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВРАЦА

|
ПРЕДЛАГАТ НОВА СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВРАЦА

Кметът на община Враца инж. Николай Иванов ще предложи на редовното заседание на местния парламент докладна за промени в структурата на администрацията. Промените се налагат заради новата наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията , приета с ПМС №129 от 26.06.2012 година. Корекциите ще засегнат няколко области. Отдел „Местни приходи”, който в момента е звено  в дирекция „Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост” (ФИАМПОС) - обща администрация,  ще бъде преобразуван в дирекция „Местни данъци и такси” /специализирана администрация/. Т.е. ще бъде възстановен предишния статут. Отдел „Общинска собственост и икономика” ще бъде изведен от дирекция ФИАМПОС – обща администрация и ще бъде структуриран като трети отдел в дирекция „Устройство на територията, публична инфраструктура и околна среда” – специализирана администрация с ново наименование отдел „Общинска собственост”. Наименованието на дирекцията става „Устройство на територията, публична инфраструктура, опазване на  околната  среда и общинска собственост” Мегадирекцията /ФИАМПОС/ „Финанси, икономически анализи, местни приходи и общинска собственост”  ще бъде преименувана в дирекция „Финансово – счетоводна дейност”(ФСД) с два отдела – „Бюджет и финанси” и „Счетоводство”. Закриват се отделите „Образование, възпитателни дейности и спорт” и „ Култура, културно-историческо наследство и туризъм” към дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм”, както и отделите „Здравеопазване” и „ Социални и младежки дейности” към дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности”. Дейностите на досега съществуващите отдели се запазват в рамките на двете дирекции в специализираната администрация. Общата численост на администрацията остава 173 щатни бройки. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА РЪКОВОДСТВО   Кмет Заместник – кмет по европейско финансиране и обществени поръчки Заместник – кмет по устройство на територията Заместник – кмет по образование,култура,спорт и туризъм Заместник – кмет по здравеопазване и социални дейности Секретар   ЗВЕНА ИЗВЪН ОБЩАТА И СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ   1. Отдел „Вътрешен одит”- 3 щ.бр. 2. Финансов контрольор – 1 щ.бр.   ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – 61 Щ.БР.          Отдел „Канцелария на Кмета”  1.Дирекция „Административно обслужване и информационни технологии” 1.1. Отдел „Гражданско състояние” 1.2. Отдел „Работа с кметствата,обслужване на Общинския съвет и АСД” 1.3. Отдел „Център за административно обслужване и информационни технологии” 1.4. Отдел „Човешки ресурси” 2.Дирекция „Финансово – счетоводна дейност” 2.1  Отдел „Бюджет и финанси” 2.2. Отдел „Счетоводство” 3.Дирекция „Административно правни дейности” 4.Дирекция „Протокол, администриране на проекти и международно                             сътрудничество”         СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – 63 Щ.БР.   Главен архитект 1. Дирекция „Устройство на територията, публична инфраструктура, опазване    на  околната среда и общинска собственост” – 27 щ. бр. 1.1. Директор 1.2. Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството” – 9 щ. бр. 1.3. Отдел „Публична инфраструктура и околна среда” – 9 щ. бр. 1.4. Отдел „Общинска собственост” – 8 щ. бр. 2.Дирекция „Образование, култура, спорт и туризъм” – 11 щ. бр. 3.Дирекция „Здравеопазване, социални и младежки дейности” – 11 щ. бр. 4.Дирекция „Местни данъци и такси” – 13 щ. бр.       КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ – 22 Щ.БР. ГЛАВНИ СПЕЦИАЛИСТИ В КМЕТСТВА – 17 Щ.БР.   ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА - 173 щ.бр. в т.ч.:   Делегирана държавна дейност – 138 щ. бр. Дофинансирани – 35 щ. бр.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар