*
Борба с вредителите

ПРАВЯТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВРАЦА

|
ПРАВЯТ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ВРАЦА

Обществено обсъждане на проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца” ще се състои на 13 септември. Между 11,30 и 17,00 часа в Концертната зала на Община Враца специалисти от различни сфери ще представят перспективите и плановете за развитието на града до 2020 г. Общественото обсъждане е отворено за гражданите, които могат да изразят своето мнение за най-важните проблеми във Враца и възможностите за тяхното ефективно решаване.             Общественото обсъждане е част от кампанията по информация и публичност на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца – устойчива Враца”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие"2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/032.             В обсъждането ще вземат участие специалисти от Община Враца, експерти на изпълнителя на проекта «Мист — Евроконсулт», както и представители на различни заинтересовани групи. По време на събитието ще бъдат представени идеите за развитието на различните Зони за въздействие в града, които са обособени като «Зона за въздействие с преобладаващ социален характер», «Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие», «Зона на публични функции с висока обществена значимост». Ще бъдат представени и резултатите от проведеното анкетно проучване за мнението на гражданите за основните проблеми в града и начините за тяхното решаване.             Зона за въздействие е обособена градска територия с определено основно функционално предназначение, със сходни характеристики и състояние на физическата среда, социалната и етническа структура на населението и структура на основните фондове. Има три вида зони за въздействие: - зони с преобладаващ социален характер – жилищните територии със своите проблеми на обитаване, качество на техническата и социална инфраструктура - зони с потенциал за икономическо развитие – градски територии с преобладаващи производствени и друг вид бизнес дейности, в които състоянието на техническата инфраструктура не удовлетворява инвестиционното търсене за развитие на нови икономически дейности - зони на публични функции с висока обществена значимост – централната част, която концентрира сгради с административни и обществени функции, както и недвижими курлтурни паметници. Полето за действие в тези зони е свързано с отстраняване на физически и експлоатационни проблеми на средата.              


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар