*
Борба с вредителите

ПОВИШАВАНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2013 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

|
ПОВИШАВАНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2013 Г. В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в общинския бюджет постъпват местните такси за битови отпадъци, които се заплащат за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане на твърди битови отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

Таксата се заплаща от данъчно задължените лица (съгласно ЗМДТ такива са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти) и се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на Общински съвет, въз основа на одобрена план-сметка.

За 2013 г. необходимите разходи за събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места възлизат на 524 550.00 лв. , от които: разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци (контейнери, кофи и др.) – 13 300.00 лв.; разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото за обезвреждане – 98 230.00 лв.; разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 83 440.00 лв.; разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 329 580.00 лв.

При запазване на досегашния размер на такса битови отпадъци (ТБО), очакваният приход (по данни от звеното за МДТ) ще е 320 000.00 лв., като събираемостта е в размер на 65% от облога за текущата година и 35% от недобори от предходни години.

В новите план-сметки за 2013 г. необходимите средства за извършване на дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на обществени места обаче е 524 550.00 лв. Разходите спрямо миналата година са увеличени по независещи от Общината и Общинския съвет причини - увеличение на таксите за депониране и сепариране на битови отпадъци (за 2012 г. тя е 11.02 лв./тон, а за 2013 година драстично е увеличена на 25.80 лв./тон); увеличение на отчисленията за Община Монтана по чл. 64 от ЗУО (от 9.00 лв./тон за 2012 г. на 15.00 лв./тон за 2013 г., като тенденцията е на продължаващо увеличение през 2014 година с още 20 лв./тон); увеличение цените на горивата; увеличаване на минималната работна заплата от 01.01.2013 г.; амортизирането на техниката (специализираните автомобили вече са на 6 години и са над 50% амортизирани); тенденция на увеличение количеството отпадъци с около 100 тона на година и др.

Разликата от 204 550.00 лв., която би останала непокрита при запазване на досегашната такса, е непосилна за дофинансиране изцяло от общинския бюджет от други собствени средства. Ето защо бе необходимо споделяне на отговорността и финансовата тежест на разходите, поради което Общинският съвет прие увеличението на размера на такса за битови отпадъци през 2013 г. да е с около 30 % спрямо миналогодишната, както следва: размерът на ТБО за недвижими имоти на физически лица за гр. Вършец и кв. Заножене от 2.0 става 2.6 промила; размерът на ТБО за недвижими имоти на физически лица за прилежащите села на община Вършец се увеличава от 6.0 на 7.8 на хиляда; размерът на ТБО за недвижими имоти на стопански субекти и физически лица с декларирани търговски обекти в гр. Вършец и кв. Заножене от 6.5 става на 8.5 на хиляда; размерът на ТБО за недвижими имоти на стопански субекти и физически лица с декларирани търговски обекти в прилежащите села на Община Вършец – от 11.5 се увеличава на 14.9 на хиляда.

С приемането на новата по-висока такса се очаква приходите от такса битови отпадъци да бъдат около 416 000.00 лв., което ще облекчи до голяма степен бюджета на Общината. Разликата от 108 550.00 лв. до размера на средствата по план-сметките, Община Вършец ще дофинансира от други собствени средства и ще търси алтернативи за оптимизиране на разходите и преструктуриране и преорганизиране на дейността.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ МОНТАНА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар