*
Борба с вредителите

ПОВИШАВА СЕ ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СХЕМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“

|
ПОВИШАВА СЕ ИНТЕРЕСЪТ КЪМ СХЕМА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА“

Повишава се интересът от страна на потенциалните бенефициенти към схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ). При посещенията в офиса на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) представителите на деловите среди отправят най-много въпроси относно възможностите на процедурата. Основна цел на схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ е да се предостави интегрирана инвестиционна и консултантска подкрепа на микро, малките и средните предприятия в България за осъществяване на прехода към „зелена икономика” чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с прилагането на енергоспестяващи технологии и въвеждането на възобновяеми енергийни източници, прилагане на технологии за намаляване на енергоемкостта на производството, както и мерки за усъвършенстване на процесите в предприятията и енергийния мениджмънт. Процедурата е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, чрез ОПРКБИ, и Европейската банка за възстановяване и развитие. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП), осигурена по схемата е 293 374 500 лв. (в т.ч. 249 368 325 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 44 006 175 лв. - национално съфинансиране). Няма минимален размер за конкретните проектни предложения, максималният размер на БФП за бенефициента е 2 млн. лв. Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2013 г. Екипът на ОИЦ-Видин ще популяризира процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“ на предстояща среща с представители на бизнеса от региона през месец март. За да  подкрепи микро, малкия и среден бизнес за разширяване на  производството, обновяване на оборудването и като резултат постигане на по-конкурентоспособна и успешна бизнес среда, на срещата с деловите среди екипът на центъра ще презентира и инициативата JEREMIE. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар