*
Борба с вредителите

ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ СЪГЛАСУВА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2013/2014 Г.

|

Държавния план-прием за учебната 2013/2014 г. в училищата в Област Враца обсъди и съгласува Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. Заседанието се проведе на 28.01.2013 г. в Областна администрация – Враца. Съгласуването се извърши на основание чл.49, ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Предложението за държавния план-прием през учебната 2013/2014 г. за област Враца беше представено от г-жа Даринка Христова – за Началник на РИО – Враца, съгласно Заповед № РД-10-28/16.01.2013 г. на Зам.-министъра на образованието, младежта и науката. Тя уточни, че предложението е направено след проведени предварителни срещи с кметовете на общини от област Враца и регионалните структури на работодателите, взети са и предвид предложенията от директорите на училищата в Област Враца. Проведени са срещи в две професионални гимназии в гр. Враца - Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" и Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, на които пред представители на бизнеса са представени възможностите за прием в тези училища, съобразно нуждите от квалифицирани кадри на пазара на труда.
Направените предложения за нови професии са съответно в:
ПАГ "Н. Й. Вапцаров – гр. Бяла Слатина - 2 предложения:
- Техник на електронна техника - VІІ клас
- Агроеколог - след VІІ клас
Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - гр. Враца – 2 предложения:
- Техник - технолог по качеството на храни и напитки - след VII клас
- Търговски представител - след VІІІ клас
СОУ с ПППК " Мито Орозов "- гр. Враца- 1 предложение:
- Стругар – след VІ клас
ПГ по МСС – гр. Мездра – 1 предложение:
- Оперативен счетоводител - след VІІ клас
СОУ "Христо Ботев" - гр. Оряхово – 1 предложение:
- Лозаровинар - след VІІІ клас

След направената презентация от РИО – Враца Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Враца съгласува и прие Предложението за държавен план-прием през учебната 2013/2014 г. за област Враца, както следва:

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Паралелки за придобиване на първа степен професионална квалификация:
- След VІІ клас -1 в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Краводер
- След основно образование – 2 в ПТГ „Н. Й. Вапцаров“ – Враца
Паралелки в спортни училища
- След ІV клас -1
- След V клас -1
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС/ профилирани, с интензивно изучаване на чужд език/
1. Профилирани паралелки в СОУ, в ЕГ и ПМГ – 21
2. Паралелки в професионални гимназии – 10.
СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІІ КЛАС/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Профилирани паралелки в СОУ – 12
2. Непрофилирани паралелки в СОУ – 4
3. Паралелки в професионални гимназии – 22
4. Професионални паралелки в СОУ – 4 – Криводол, Оряхово, Хайредин
5. Професионални паралелки в помощни училища – 1+1 /в ПГО „Ел. Багряна“ – Бяла Слатина

ПАРАЛЕЛКИ В МЕСТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА
- Професионални след завършен VІ клас – 2

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
- Професионални след завършен VІІІ клас за ІІ СПК -2


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар