*
Борба с вредителите

ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ЗА 2012 ГОДИНА

|
ПОСЛЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ЗА 2012 ГОДИНА

Последно заседание за 2012 година ще проведе утре - 18 декември от 10.00 часа Общински съвет - Враца. Дневният ред е: 1.Питания.
2.Питания от граждани.
3.Промени по бюджета на Община Враца за 2012 година.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
4.Приемане на План-сметка по чл.66, ал.1 от ЗМДТ за дейностите „Чистота”и „Управление на дейностите по отпадъците” през 2013 година и определяне годишната стойност за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на стандартен съд според интензивността на обслужване.
4.1.Приложение 1.
4.2.Приложение 2.
4.3.Приложение 3.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
5.Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема: BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
6.Решение за кандидатстване от страна на Община Враца с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, схема „Живот в общността” с бюджетна линия: BG051PO001-5.2.13, Компонент 2 – Социални услуги за лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чакащи настаняване в специализирана институция.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
7.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” по Договор № BG161РО001/3.2-02/2011/026 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Проект „Враца – врата към древността”.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
8.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2012 год. и отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
9.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.
9.1.Приложение.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
10.Отдаване под наем на имот, включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
11.Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на Община Враца.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
12.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
13.Безвъзмездно придобиване от Община Враца на имот публична държавна собственост – бивше военно поделение в гр. Враца.
Докладва: инж.Николай Иванов
Кмет на Община Враца
14.Приемане Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – гр. Враца за 2012 г.
Докладва: Красимир Богданов
Зам.кмет на Община Враца
15.Приемане на Декларация за достъп до спорт.
Докладва: Красимир Богданов
Зам.кмет на Община Враца
16.Приемане График за заседанията на Общински съвет – Враца.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
17.Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
18.Отчисляване на част от приходите от собственост, реализирани от управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, намиращи се на територията на кметствата от Община Враца за дейност по благоустрояване на територията на съответното кметство.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
19.Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични заболявания – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
20.Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за кожно – венерически заболявания – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
21.Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Комплексен онкологичен център - Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
22.Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Център за психично здраве – Враца” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
23.Условията и реда за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Медико – техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД, съгласно Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министерство на здравеопазването и Наредба за реда за упражняване на правата на собственост на Община Враца в търговските дружества.
Докладва: инж.Петя Аврамова
Председател на Общински съвет – Враца
24.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 3 по Протокол № 2/06.12.2011 г.
Докладва: Кремен Георгиев
Общински съветник
25.Разни.
ДД1.Включване в програмата за приватизация за 2012г., на пет незастроени поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Враца, ж.к. „Дъбника”.
Докладва: Васил Драганов
Председател на ПК по приватизация
и следприватизационен контрол
ДД2.Решение за поемане на кратросрочен общински дълг чрез Фонд за органите на местно самоуправление в България - „ФЛАГ” ЕАД.
Докладва: инж. Николай Иванов
Кмет на Община Враца
ДД3.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.
Докладва: Антонио Георгиев
Председател на ПК по здравеопазване и социални дейности
към Общински съвет – Враца
ДД4.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на Петър Христов Койчев – счетоводител в Звено за изпълнение на Интегрирания проект за воден цикъл на град Враца.
Докладва: Антонио Георгиев
Общински съветник


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар