*
Борба с вредителите

ПОКАНИ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИГ БОРОВАН –ВРАЦА–ВЪРШЕЦ

|

Уважаеми членове на общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Борован – Враца Вършец“, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Борован – Враца – Вършец“ ви кани да участвате в общо събрание на Сдружението, учредено в изпълнение на проект „Подготвителни дейности за създаване на МИГ Борован – Враца - Вършец“ съгласно Административен договор за БФП № BG06RDNP001-19.610-0004- C02/15.03.2023 г., финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група Борован - Враца - Вършец” ще се проведе на 13.12.2023 г. (сряда) от 15:00 ч. в зала на Народно читалище „Цани Иванов 1907“, с. Борован, ул.”Хр.Смирненски” №1 при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Приемане на проект на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Борован – Враца – Вършец“. Членовете на Сдружението - юридически лица участват в общото събрание чрез своите представляващи по закон или пълномощие, или от упълномощено за участие в общото събраниe лице, представило изрично пълномощно. Членовете на Сдружението - физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с изрично пълномощно.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар