*
Борба с вредителите

ПОДГОТОВЯ СЕ ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В КОЗЛОДУЙ

|
ПОДГОТОВЯ СЕ ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В КОЗЛОДУЙ

В последните дни на месец август стартира подготовката за планирани полеви и мониторингови дейности на терена на бъдещото Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХРАО). Екип от 20 души започна разчистването на просеки в гъсто обраслата с дървесна и храстова растителност площадка „Радиана”. Очаква се при добри метеорологични условия до средата на месец септември да бъде подготвено трасе с дължина 780 метра и ширина 9 метра по оста на модулите на съоръжението. Ще бъдат разчистени и още 500 метра подходи към основната ос. Дейностите са насочени към осигуряване на условия за литостратиграфски* сондажи по осевата линия на съоръженията за погребване, необходими за създаването на техническия проект на съоръжението. За началото на следващия месец е предвиден и стартът на хидрогеоложки изследвания, радиологичните наблюдения на района вече са започнали, а резултатите от тях ще станат база за бъдещия експлоатационен мониторинг на хранилището.

Този етап от проекта за НХРАО беше предшестван от окончателен избор на предпочитан вариант за точното разположение на съоръжението на площадка „Радиана”, припомни Ира Стефанова – ръководител на проекта. В края на месец юни 2012 г., с решение на Специализиран експертен съвет на ДП РАО, е определено конкретното разположение на съоръженията на НХРАО, след като са били обсъдени два детайлни идейни проекта, всеки от които отговаря на изискванията на българската нормативна база и международните стандарти.

Ира Стефанова информира още, че ходът на дейностите за изграждане на НХРАО се движи в график, който е много напрегнат. В края на месец ноември т. г. се очаква международният консултант да представи техническия проект и междинната оценка и анализ на безопасността на съоръжението, както е предвидено в подписания през месец октомври 2011 г. договор между ДП РАО и консорциум, воден от Westinghouse Electric Spain в партньорство с DBE Technology, Германия и ENRESA, Испания. С цел да се пести време редовните работни срещи на екипите се провеждат чрез видеоконферентна система, а ръководителят на проекта от българска страна увери, че се поддържа непрекъсната връзка с консултантите, което помага всички да се концентрират върху качеството на разработване на проектите.

Междувременно, предстои процедура за избор на независим консултант, който да състави проектните документи в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), което също предполага голям обем работа, тъй като НХРАО се определя за „Строеж категория 1”. В ход е и друга законодателна процедура, свързана с изграждането на съоръжението – одобряването на Подробния устройствен план (ПУП). Документът премина етапи на обществено обсъждане, на одобряване от Общинския съвет в Козлодуй, на съгласуване с различни други заинтересовани институции, в т. ч. комунални дружества. Предстои разглеждането на ПУП в МРРБ.

Проектът за национално хранилище е с най-висок приоритет за правителството на България. Хранилището е обект с национално значение и съгласно утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма график трябва да бъде изградено до 2015 г. Този линеен график е залегнал в Програмата на правителството за европейското развитие на България в периода 2009 – 2013 г., в актуализираната национална Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерски съвет на 5 януари 2011 г. и представлява ангажимент на правителството пред Европейската комисия.

*Метод за определяне на геоложката история на терена.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар